Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie oraz zaprasza do składania ofert.


§ 1. Rodzaj zadania
1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o finansowaniu zadań oświatowych".


2. Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie - rok szkolny 2021/2022.


§ 2. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Łącznie na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

- 2021 r. - 485 708,00 zł,

- 2022 r. - 971 417,00 zł.


2. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia
Dotacja na każde dziecko, uczęszczające do:
-    niepublicznego przedszkola wyłonionego w otwartym konkursie ofert będzie udzielana w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
-    niepublicznej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny oddziału wyłonionej w otwartym konkursie ofert będzie udzielana w wysokości określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
-    niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wyłonionej w otwartym konkursie ofert będzie udzielana w wysokości określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Wysokość dotacji będzie ustalana i aktualizowana zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.


§ 3. Zasady przyznawania dotacji
1.0 przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące placówki niepubliczne na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
2.    Dotacja jest przyznawana na prowadzenie niepublicznych form wychowania przedszkolnego wyłonionych w otwartym konkursie ofert i może być wykorzystana na wydatki, o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
3.    Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławski nr 762/2021.
4.    Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji zmienionej uchwałą zmieniającą nr IV/24/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
5.    Dotacja przyznana będzie:


I. niepublicznym przedszkolom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, spełniającym następujące warunki
określone w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych spełni warunki:
1) określone wart. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zwana dalej „Ustawa - Prawo oświatowe", nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie;
2)    pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
3)    prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;
4)    liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe;
5)    zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy — Prawo oświatowe;
6)    stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe - z zastrzeżeniem art. 22;


II. niepublicznej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny w otwartym konkursie ofert, spełniającym następujące warunki określone w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
1)    określone w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;
2)    pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1;
3)    prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych przedszkoli;
4)    liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe;
5)    zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;
6)    stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe - z zastrzeżeniem art. 22;


III. niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wyłonionej w otwartym konkursie ofert spełniające
następujące warunki określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
1) określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę;
2) pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1;
3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe- zastrzeżeniem art. 22.
§ 4. Termin i warunki realizacji zadania
1.    Termin realizacji zadania: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
2.    Miejsce realizacji zadania: Gmina Kąty Wrocławskie. § 5. Wymagane dokumenty
1.    Obligatoryjnie należy złożyć:
1)    ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą informację o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych - podpisaną przez wszystkie te osoby;
2)    wydruk z CEIDG lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba prawna;
3)    dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący;
4)    dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym realizowane ma być zadanie, z podaniem formy dysponowania (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu);
5)    kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę.
2.    Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń, terenu wokół,
w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych przynależnych lokalizacji placówki.


§ 6. Tryb składania ofert
1.    Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres (decyduje data wpływu do ZOJO).
2.    Oferty należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.
3.    Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.


§ 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1.    Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale Nr XLII/537/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
2.    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.
3.    Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie).
4.    Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w drodze zarządzenia.


§ 8. Maksymalna liczba wolnych miejsc w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego, które Gmina Kąty Wrocławskie zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.
Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Gmina Kąty Wrocławskie zamierza pozyskać maksymalnie: 109 miejsc.


§ 9. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Nazwa zadania: Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie - rok szkolnv 2020/2021"

Wysokość dotacji wypłaconej na realizację zadania w roku 2020: 587 600,85 zł

Wysokość dotacji wypłaconej na realizację zadania w roku 2021 (na dzień ogłoszenia konkursu): 363 724,34 zł

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarządzenie 762_2021.pdf (PDF, 634.75Kb) 2021-06-14 15:11:43 26 razy
2 zał. nr 2 Wzór oferty - zalącznik do ogłoszenia.docx (DOCX, 28.16Kb) 2021-06-14 15:11:43 27 razy
3 zał. nr 2 Wzór oferty - zalącznik do ogłoszenia.pdf (PDF, 162.44Kb) 2021-06-14 15:11:43 26 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Krzuszcz 14-06-2021 15:11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 09-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Krzuszcz 14-06-2021 15:11:43