Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich - ogłoszenie rekrutacji na stanowisko ds. kadr i płac

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W KĄTACH WROCŁAWSKICH

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko ds. kadr i płac - ½ etatu, umowa na zastępstwo

Przewidywany termin zatrudnienia: I/II kwartał 2021

 

Wymagania niezbędne

1. wykształcenie  min. średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku;

2. doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym lub tożsamym stanowisku w sektorze publicznym lub prywatnym;

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,;                    

5. nieposzlakowana opinia;

6. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz umiejętność ich stosowania;

7. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Pracy;

8. znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,

9. umiejętność obsługi programów MS Office; PŁATNIK.

 

Wymagania dodatkowe

 1. wykształcenie wyższe o profilu: administracja, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, psychologia lub pokrewne,
 2. znajomość programu kadrowo-płacowego Sigid Kadry i płace,
 3. zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, dyskrecja, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres zadań na oferowanym stanowisku

Zadania główne:

 1. prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień i wypowiedzeń umów o pracę oraz    cywilnoprawnych, wystawianie świadectw pracy itp.;
 2. prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp., udział w naliczaniu wynagrodzeń i sporządzaniu list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń,
 3. sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia),
 4. stała obsługa programu kadrowo-płacowego,
 5. prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzane rozliczeń z ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 6. prowadzenie ewidencji i rozrachunków dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdawczości  GUS i PFRON, ZFŚS, sporządzanie innych sprawozdań, zestawień i raportów wymaganych przepisami lub wynikających z potrzeb instytucji,
 7. przygotowywanie przelewów w obszarze kadrowo-płacowym z wykorzystaniem programu kadrowo płacowego oraz bankowości elektronicznej,
 8. opracowywanie projektów regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych zakładu związanych z zatrudnieniem, 
 9. rozliczanie delegacji pracowniczych,
 10. kontrola terminowości oraz prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz badań medycyny pracy;
 11. udzielanie wyjaśnień pracownikom w zakresie spraw kadrowo-płacowych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, prowadzenie korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw kadrowo-płacowych;
 12. organizowanie naborów na wolne stanowiska i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 13. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 14. archiwizacja dokumentów wytworzonych w dziale. 

 

Informacje o warunkach pracy

a) ilość osób pracujących w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej

b) praca biurowa wykonywana w siedzibie Zakładu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

c) ilość zatrudnionych w zakładzie pracy: stan na 01.03.2021 r.: 19 osób,

d) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,

e) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: zgodnie z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym.

 

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu poprzedzjącym zatrudnienie: poniżej 6%

(informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%)

 

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys (CV)

c) kwestionariusz osobowy oraz formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

e) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe

f) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych*

g) pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

h) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*

i) kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku pierwszeństwa przy zatrudnianiu tj. przy wskaźniku poniżej 6% zatrudnienia pracowników w ZGM).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich przy ul. Kościuszki 16a l,  pocztą tradycyjną na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich lub elektroniczną na adres zgm@zgmkwr.pl  z dopiskiem: Dotyczy naboru na Stanowisko ds. kadr i płac w terminie do dnia 15.03.2021 r.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

 

Informacja o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny, CV - powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 

wg wzoru znajdującego się na stronie BIP ZGM www.bip.zgmkwr.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wojtaszek 24-02-2021 09:59:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Zbroszczyk 24-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wojtaszek 24-02-2021 09:59:25