Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXX/446/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XXX/446/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/446/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i  art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1, ustala się na kwotę 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

§ 2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty jest oświadczenie w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że wskazana nieruchomość jest wyposażona w kompostownik przydomowy, w którym zagospodarowane będą bioodpady stanowiące odpady komunalne pochodzące z nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

 

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie zapisów do  przepisów zmienionych ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz.1579 z późn. zm.).Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła art. 6k ust. 4a, zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, została zobligowana do wprowadzenia zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to (zgodnie z brzmieniem przepisu) adresowane może być jedynie do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym. Z kolei wysokość zwolnienia w części z opłaty kształtować ma się proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

 

Intencją ustawodawcy było wprowadzenie zachęty ekonomicznej, dzięki której bioodpady zagospodarowane będą przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i nie zwiększą tym samym strumienia odpadów komunalnych przekazywanych do dalszego zagospodarowania. Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela zamieszkałej nieruchomości (zabudowanej budynkiem jednorodzinnym) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy, że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

W art. 6k ust. 4b ustawy wymienione zostały przesłanki, które powodują utratę ulgi, która następuje w drodze decyzji administracyjnej. Utrata ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z następujących przesłanek:

- nieposiadanie kompostownika,

- posiadanie kompostownika, w którym faktycznie bioodpady nie są kompostowane,

- uniemożliwienie osobie uprawnionej dokonania oględzin w celu weryfikacji informacji wykazanych w deklaracji.

 

Utrata zwolnienia z części opłaty jest odwracalna. Musi jednak minąć 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się prawomocna. Ponadto właściciel nieruchomości musi złożyć ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczając, że posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

 

 Łączny koszt wywozu, odbioru i zagospodarowania odpadów bio pochodzących z zabudowy jednorodzinnej wyniósł w 2019 roku 394 017,01 zł (na podstawie informacji uzyskanej z ZGM w Kątach Wrocławskich). Liczba mieszkańców nieruchomości, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia wynosi 16 380 osób. W związku z powyższym ustalono zwolnienie w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość miesięcznie.

 

Projekt niniejszej uchwały zakłada, że kompostowanie bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, na terenie nieruchomości zamieszkałych, położonych w Gminie Kąty Wrocławskie, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, może zmniejszyć koszty gospodarowania odpadami komunalnymi z tych gospodarstw domowych.

W związku z powyższym przyjęto zwolnienie w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1579), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV -2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875)  Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu dotychczasowym do przepisów ustawy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Tym samym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Z uwagi na charakter niniejszej uchwały i okoliczności jej podjęcia, na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, koniecznym stało się nadanie aktowi wstecznej mocy obowiązującej.  W myśl art. 4 ust. 1 tejże ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.   Z kolei zgodnie z jej art. 5 przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Jak wskazuje się w judykaturze skoro art. 5 powołanej ustawy dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu mocy wstecznej, ale tylko jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie to obowiązkiem organów w przypadku korzystania z tej instytucji prawnej jest podanie faktycznego i prawnego uzasadnienia, że pomimo działania wstecz aktu normatywnego będzie on realizował zasady demokratycznego państwa prawa (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt: I SA/Ke 109/12). Niniejsza uchwała daje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi możliwość skorzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami w przypadku kompostowania bioodpadów. Mamy do czynienia z przypadkiem, w którym wprowadzenie ekstraordynaryjnej instytucji nadania aktowi normatywnemu - przyznającemu zwolnienie z części opłaty - wstecznej mocy obowiązującej nie będzie stało w opozycji do zasad demokratycznego państwa prawnego.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_446.pdf (PDF, 18.83Kb) 2021-01-05 15:14:43 47 razy
2 XXX-446-20.Kopia.pdf (PDF, 417.09Kb) 2021-01-05 14:43:32 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 05-01-2021 14:43:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 05-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-01-2021 15:14:43