Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIV/219/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XIV/219/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XIV/219/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ktore są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w wysokości 23,00  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

§ 3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki o której mowa w § 2, tj. 46,00  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. 1. Traci moc Uchwała nr XXVIII/280/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty zmieniona uchwałą nr XXXVIII/404/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 listopada 2013 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

 

uzasadnienie

 

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy w Polsce zostały zobligowane do zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są w całości koszty funkcjonowania tego systemu.

Określając stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych uwzględniono wszystkie wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czynniki, to jest:

1) liczbę mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. W 2019 r. 24.973 mieszkańców deklarowało wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) ilość wytworzonych na terenie Gminy odpadów komunalnych. Masa ta w 2020 roku wyniesie około 12.100 Mg,

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 roku koszty operatora (ALBA) wyniosą 9.200.000 zł. 

Zakładane wpływy w 2020 roku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 6.860.000 zł. W celu zmniejszenia różnicy pomiędzy dochodem z tytułu opłaty a kosztami Gmina podejmuje szereg działań na rzecz racjonalizacji systemu odbierania odpadów. Dzięki działaniom kontrolnym oraz informacyjnym dążymy do tego aby każdy mieszkaniec Gminy był ujęty w systemie, aby wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą miały podpisaną umowę z firmą wywożącą od nich odpady oraz by waga wystawianych przez nas odpadów zmieszanych w kubłach była jak najniższa.

Wyliczając stawki opłat kierowano się ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości, którym jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Dopiero, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał tego obowiązku, zastosowana zostanie opłata podwyższona.

Jednocześnie wskazuje się, że o częściowym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, o którym mowa w przepisie art. 6k ust. 4a Rada Miejska zdecyduje w odrębnej uchwale. Zgodnie bowiem z przepisem art. 9 ust. 1 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art.1 w brzmieniu dotychczasowym do przepisów ustawy zmienianej w art.1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_219.pdf (PDF, 18.09Kb) 2019-12-04 13:35:54 94 razy
2 XIV-219-19.pdf (PDF, 195.98Kb) 2019-12-04 12:49:03 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 04-12-2019 12:49:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 04-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 04-12-2019 13:35:54