Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr IX/152/19 zmieniająca uchwałę nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr IX/152/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr IX/152/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art.5 c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. . Załącznik do uchwały nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. stanowiący Statut Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich, zmienionej uchwałą nr XXIII/319/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 października 2016 r. otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik do uchwały Nr IX/152/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Statut Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne i zakres zadań Gminnej Rady Seniorów.

§ 1. 1.  Statut Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich zwany dalej Statutem, określa zasady i tryb wyboru jej członków.

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;

2) Gminnej Radzie Seniorów lub Radzie – należy prze to rozumieć Gminną Radę Seniorów w Kątach Wrocławskich;

3) Komisji Wyborczej – należy przez to rozumieć Komisję Wyborczą powołaną przez Burmistrza celem przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów;

4) Radzie Miejskiej- należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kątach Wrocławskich;

5) Zgromadzeniu Seniorów – należy przez to rozumieć Zgromadzenie, którego uczestnikami są zgłoszeni kandydaci do Gminnej Rady Seniorów.

§ 2. 1.  Gminna Rada Seniorów współpracuje z  organami Gminy Kąty Wrocławskie we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych w szczególności:

1) integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;

2) aktywności ludzi starszych;

3) profilaktyki i promocji zdrowia seniorów i osób niepełnosprawnych;

4) przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych;

5) edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego;

6) sportu, turystyki i rekreacji;

7) wykluczenia społecznego osób starszych i osób z niepełnosprawnością ;

8) warunków życia seniorów i osób z niepełnosprawnością;

9) mieszkalnictwa;

10) bezpieczeństwa publicznego.

2. Obszarem działania Gminnej Rady Seniorów jest teren Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

3. Rada posługuje się pieczęcią z napisem „Gminna Rada Seniorów w Kątach Wrocławskich".

§ 3. 1.  Do zadań Gminnej Rady Seniorów należy w szczególności:

1) współpraca z organami Gminy Kąty Wrocławskie w obszarach określonych w § 2 ust.1;

2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących problemów ludzi starszych;

3) inicjowanie działań na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością;

4) konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz seniorów;

5) wydawanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów;

6) informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska seniorów;

7) podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu seniorów do budowania wolontariatu seniorów;

8) dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;

9) inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;

10) współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz wymiana doświadczeń z radami seniorów na terenie kraju oraz poza jego granicami;

11) budowanie pozytywnego wizerunku seniorów;

12) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, niepełnosprawnych;

13) podejmowanie działań interwencyjnych rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnością w sytuacjach zdarzeń losowych.

Rozdział 2.
Tryb wyboru Gminnej Rady Seniorów.

§ 4. 1.  Rada Seniorów wybierana jest przez Uczestników Zgromadzenia Seniorów spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Prawo zgłoszenia kandydata do Rady ma także grupa 10 seniorów posiadających bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza nabór na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów oraz Komisji Wyborczej, określa wzory formularza zgłoszeniowego i karty do głosowania, ustala terminy zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów, kandydatów do Komisji Wyborczej oraz termin wyborów w drodze zarządzenia. Zarządzenie w tej sprawie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kąty Wrocławskie, na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach.

3. Zgłoszenie kandydata do Gminnej Rady Seniorów oraz do Komisji Wyborczej następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2.

4. Informacje o kandydatach zawarte w zgłoszeniach mogą być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kąty Wrocławskie na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach.

5. Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych z terenu Gminy Kąty Wrocławskie może zgłosić do 2 kandydatów do Gminnej Rady Seniorów oraz 1 kandydata do Komisji Wyborczej.

6. W przypadku gdy do Gminnej Rady Seniorów zgłoszono mniej niż 15 kandydatów Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wyznacza dodatkowy 7 - dniowy termin zgłaszania kandydatów.

7. W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Gminnej Rady Seniorów nie przekroczy 15, wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują statut członka Gminnej Rady Seniorów, bez przeprowadzania wyborów.

§ 5. 1.  Burmistrz w drodze zarządzenia, powołuje Komisję Wyborczą w składzie trzech osób spośród zgłoszonych przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.

2. Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba będąca kandydatem do Gminnej Rady Seniorów.

§ 6. 1.  Wybory do Gminnej Rady Seniorów odbywają się na Zgromadzeniu Seniorów, spośród zgłoszonych kandydatów, których zgłoszenia były kompletne i prawidłowe.

2. Uczestnikami Zgromadzenia Seniorów są zgłoszeni kandydaci do Gminnej Rady Seniorów.

3. Termin Zgromadzenia Seniorów określa zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

4. Zgromadzenie Seniorów prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Seniorów przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

5. Zgromadzenie Seniorów wybiera spośród obecnych na posiedzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia Seniorów w głosowaniu jawnym.

6. Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Seniorów wyłoniona zostaje osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów.

7. Przewodniczący Zgromadzenia Seniorów prowadzi zebranie oraz moderuje dyskusje.

8. Komisja Wyborcza, której członkowie są obecni na Zgromadzeniu Seniorów, sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do Rady Seniorów.

9. Podczas Zgromadzenia Seniorów każdy uczestnik może oddać ważny głos maksymalnie na 15 kandydatów do Rady.

10. Głos oddaje się na karcie do głosowania przygotowanej zgodnie z wzorem określonym przez Burmistrza.

11. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny wyborczej. Udział w głosowaniu potwierdza się poprzez złożenie podpisu na liście głosujących.

§ 7. 1.  Wyniki głosowania ogłasza Komisja Wyborcza.

2. Do Gminnej Rady Seniorów wybranych zostaje 15 kandydatów, którzy otrzymali w głosowaniu największą liczbę głosów.

3. W przypadku, gdy dwóch albo więcej kandydatów otrzyma tą sama ilość głosów, Komisja Wyborcza przeprowadza losowanie dla tych kandydatów.

4. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przebiegu wyborów i liczenia głosów, który wraz z kartami do głosowania stanowi dokumentację potwierdzającą ważność wyborów.

5. Komisja Wyborcza przekazuje protokół z wynikami wyborów, kartami do głosowania i listą głosujących Burmistrzowi, w terminie 7 dni od daty wyborów.

6. Członkowie Komisji Wyborczej są zobowiązani do zachowania poufności w zakresie prac Komisji.

7. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli do Gminnej Rady Seniorów publikowane są w terminie 3 dni od daty otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

8. Skład osobowy Gminnej Rady Seniorów ogłasza Burmistrz w drodze zarządzenia.

Rozdział 3.
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Seniorów. Postanowienia końcowe.

§ 8. 1.  Gminna Rada Seniorów liczy do 15 członków.

2. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata.

3. W posiedzeniach Gminnej Rady Seniorów mogą brać udział:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie lub jego przedstawiciel;

2) Przewodniczący Rady Miejskiej lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Miejskiej.

4. Członkowie Gminnej Rady Seniorów pełnią swoje funkcje zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

5. Członkostwo w Radzie Seniorów wygasa przed upływem kadencji:

1) z powodu pisemnej rezygnacji członka,

2) w przypadku śmierci członka,

3) w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na trzech kolejnych sesjach Rady.

6. Gminna Rada Seniorów w drodze uchwały stwierdza wygaśnięcie mandatu członka i uzupełnia swój skład powołując osobę, która otrzymała największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez więcej niż jedną osobę przeprowadza się losowanie.

7. Po uzupełnieniu składu Gminnej Rady Seniorów Burmistrz w drodze zarządzenia ogłasza jej skład do końca kadencji.

8. Gminna Rada Seniorów obraduje na sesjach protokołowanych przez wyznaczonego przez Burmistrza pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

9. Na pierwszej sesji Gminna Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, w głosowaniu tajnym.

10. Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje jej pracami, w szczególności:

1) ustala termin sesji i porządek obrad,

2) zwołuje sesje,

3) prowadzi obrady,

4) zaprasza na sesje Gminnej Rady Seniorów przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie.

11. w razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku niewyznaczenia -Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

12. Sesje Gminnej Rady Seniorów odbywają się zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Gminną Radę Seniorów, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

13. Sesje nieprzewidziane w planie pracy zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 5 członków Gminnej Rady Seniorów, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (lub jego przedstawiciela) lub na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich (lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela Rady Miejskiej).

14. Zawiadomienie o terminie sesji oraz porządek obrad dostarcza członkom Gminnej Rady Seniorów wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

15. W terminie 14 dni od daty zakończenia sesji z jej przebiegu sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności.

16. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów mogą być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kąty Wrocławskie.

17. Gminna Rada Seniorów może powoływać ze swego składu stałe lub doraźne komisje, ustalając w drodze uchwały zakres ich zadań oraz skład osobowy.

18. Gminna Rada Seniorów może powołać – jako ciało doradcze i wspierające Radę - zespół ekspertów spośród specjalistów oraz osób reprezentujących organizacje i instytucje zajmujące się problematyką osób starszych, ustalając w drodze uchwały zasady funkcjonowania i współpracy z zespołem.

19. Gminna Rada Seniorów wyraża swoje stanowiska w formie uchwał i wniosków.

20. Uchwały i wnioski podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej

połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym.

21. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zapewnia środki finansowe na bieżące funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów, w tym środki na realizację istotnych celów reprezentacyjnych i szkoleniowych.

§ 9. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_152.pdf (PDF, 19.59Kb) 2019-07-05 11:15:58 260 razy
2 IX-152-19.pdf (PDF, 221.43Kb) 2019-07-04 10:19:50 260 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 04-07-2019 10:19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 04-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-07-2019 11:15:58