Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr VIII/135/19 w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Kąty Wrocławskie oraz wysokości opłat dodatkowych

Uchwała Nr VIII/135/19 z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała Nr VIII/135/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz wysokości opłat dodatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Realizując ustawowy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Gmina Kąty Wrocławskie organizuje gminną komunikację publiczną (zwaną dalej „Komunikacją Gminną”) przeznaczoną do świadczenia usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego (w tym również wózków dziecięcych, inwalidzkich i rowerów) oraz zwierząt na liniach pomiędzy miastem Wrocław i miejscowościami gminy Kąty Wrocławskie.

2. Określenia, użyte w niniejszej uchwale:

1) Gmina – Gmina Kąty Wrocławskie, pełniąca funkcję organizatora Komunikacji Gminnej,

2) bilet przejazdowy – dowód zawarcia umowy przewozu (poprzez wniesienie właściwej opłaty), uprawniającej do skorzystania z usługi przewozowej, zawierający informacje, o których mowa w art. 16 ustawy Prawo przewozowe,

3) linia – połączenie, funkcjonujące na trasie wytyczonej w oparciu o przystanki, określone w rozkładach jazdy,

4) operator – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z Gminą umowę na wykonywanie usług przewozowych,

5) pojazd – środek transportu, używany do wykonywania usług przewozowych,

6) przejazd – skorzystanie z usługi przewozowej, począwszy od chwili wejścia do pojazdu do chwili jego opuszczenia, jednak nie dłużej, niż do momentu dotarcia do przystanku końcowego linii, właściwego dla danego jej kierunku, lub do ostatniego przystanku przed zjazdem pojazdu do zajezdni,

7) umowa przewozu – umowa na przejazd zawarta między pasażerem a operatorem poprzez nabycie, przed rozpoczęciem przejazdu, właściwego biletu przejazdowego lub poprzez zajęcie miejsca w pojeździe,

8) usługa przewozowa – usługa przewozu osób, ich bagażu podręcznego (w tym również wózków dziecięcych, inwalidzkich i rowerów) oraz zwierząt.

3. Niniejszą uchwałą ustala się:

1) rodzaje biletów przejazdowych,

2) zasady odpłatności za przejazdy oraz wysokości opłat,

3) uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych,

4) sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych.

4. Ceny i opłaty zawarte w niniejszej uchwale mają charakter maksymalny.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje biletów przejazdowych:

1. BILETY GMINNE:

1) 90-minutowe (na okaziciela) – uprawniające w czasie 90 minut od momentu ich skasowania do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach Komunikacji Gminnej

2) 7-dniowe (imienne)– uprawniające w okresie 7 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach Komunikacji Gminnej,

3) 30-dniowe (imienne) -- uprawniające w okresie 30 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach Komunikacji Gminnej.

2. BILETY ZINTEGROWANE z MPK WROCŁAW:bilety miesięczne imienne (aglomeracyjne imienne#), uprawniające w okresie jednego miesiąca kalendarzowego do odbycia dowolnej liczby przejazdów w oparciu o naklejony na bilecie właściwy (normalny lub ulgowy) znaczek Miasta Wrocławia:

1) na liniach Komunikacji Gminnej oraz

2) na liniach komunikacji miejskiej Wrocławia.

3. ZNACZKI GMINY - miesięczne bilety Komunikacji Gminnej w formie odpowiedniej adnotacji nadrukowanej lub naklejanej na BILETY ZINTEGROWANE z MPK WROCŁAW.

1) Skasowanego biletu 90-minutowego nie wolno odstępować innej osobie.

2) Określone w ust. 1 rodzaje biletów są:

a) biletami normalnymi, czyli pełnopłatnymi, albo

b) biletami ulgowymi o cenach równych 50% ceny odpowiedniego biletu normalnego; w przypadku BILETÓW ZINTEGROWANYCH ulga ta dotyczy wyłącznie ceny ZNACZKA GMINY.

§ 3. 1. Na obszarze objętym liniami Komunikacji Gminnej, ustala się trzy strefy biletowe przedstawione w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:

1) strefa Miasto Wrocław (WR) ograniczona przystankami komunikacji miejskiej we Wrocławiu oznaczonymi, jako „Granica Miasta”,

2) strefa SK1, ograniczona przystankami Komunikacji Gminnej oznaczonymi, jako „Granica Strefy SK1”,

3) strefa SK2, ograniczona przystankami Komunikacji Gminnej oznaczonymi, jako „Granica Strefy SK2”.

2. Na obszarach stref biletowych, o których mowa w ust. 1, ustala się maksymalne ceny biletów przejazdowych w wysokościach określonych w pkt. Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych liniami Komunikacji Gminnej uprawnione są osoby określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Przewóz bagażu podręcznego oraz zwierząt nie wymaga posiadania biletu przejazdowego.

5. Gminy sąsiadujące z gminą Kąty Wrocławskie, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie usług przewozowych, mogą korzystać z usług przewozowych świadczonych przez Gminę. Zakres tych usług oraz wielkość partycypacji w kosztach określą umowy między zainteresowanymi gminami.

6. Pracodawcy mogą zbiorowo nabywać dla swoich pracowników usługi przewozowe Gminy. Zakres tych usług oraz warunki ich nabywania określą umowy zawarte przez pracodawcę z Gminą.

7. Organizatorzy imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych mogą nabywać usługi przewozowe dla uczestników tych imprez oraz klientów. Zakres tych usług oraz warunki ich nabywania określą umowy zawarte przez organizatorów z Gminą.

§ 4. 1. Kontrola dokumentów przewozu osób prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.) przez kontrolerów upoważnionych przez Gminę lub operatora (Wystawcę upoważnienia).

2. Kontrolerzy podczas prowadzenia kontroli muszą legitymować się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym w szczególności zdjęcie i numer służbowy kontrolera, nazwę Wystawcy, zakres upoważnienia, okres ważności oraz podpis osoby upoważnionej przez Wystawcę do wydania identyfikatora, i okazywać go na żądanie pasażera.

3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (ważnego biletu przejazdowego lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego), pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przewozowej oraz opłaty dodatkowej.

4. Bilet przejazdowy, którego stan nie pozwala, w szczególności ze względu na stopień zniszczenia czy zabrudzenie, na ustalenie prawidłowości jego skasowania, a także noszący ślady ingerencji mechanicznej lub chemicznej, jest nieważny.

5. Ustala się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w pkt. 2 Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Od pasażera korzystającego z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego (posiadającego ważny bilet ulgowy), ale nie posiadającego przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi te dokumenty Gminie lub operatorowi, zamiast opłaty dodatkowej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

7. W przypadku odmowy okazania dokumentu przewozu albo odmowy uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 3, zastosowanie mają przepisy art. 33a ust. 7 ustawy Prawo przewozowe.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/135/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 maja 2019 r.

1.  CENY BILETÓW PRZEJAZDOWYCH

BILETY GMINNE 90-minutowe

zakres uprawnienia

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

ważne w granicach jednej strefy

3,40 zł

1,70 zł

ważne w granicach dwóch sąsiadujących stref

4,00 zł

2,00 zł

ważne w granicach wszystkich stref

5,00 zł

2,50 zł

BILETY GMINNE 7-dniowe

zakres uprawnienia

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

ważne w granicach jednej strefy

20 zł

10 zł

ważne w granicach dwóch sąsiadujących stref

32 zł

16 zł

ważne w granicach wszystkich stref

38 zł

18 zł

BILETY GMINNE 30-dniowe

zakres uprawnienia

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

ważne w granicach jednej strefy

50 zł

25 zł

ważne w granicach dwóch sąsiadujących stref

110 zł

55 zł

ważne w granicach wszystkich stref

130 zł

65 zł

BILETY ZINTEGROWANE z MPK WROCŁAW

zakres uprawnienia

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

ważny na liniach Komunikacji Gminnej w strefie KW1 i WR oraz na liniach normalnych komunikacji miejskiej Wrocławia

68,00 zł + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia

34,00 zł + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia

w ważny na liniach Komunikacji Gminnej na terenie wszystkich stref oraz na liniach normalnych komunikacji miejskiej Wrocławia

98,00 zł + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia

49,00 zł + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia

ważny na liniach Komunikacji Gminnej w strefie KW1 i WR oraz na wszystkich liniach komunikacji miejskiej Wrocławia

54,00 zł + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia

27,00 zł + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia

wa ważny na liniach Komunikacji Gminnej na terenie wszystkich stref oraz na wszystkich liniach komunikacji miejskiej Wrocławia

84,00 zł + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia

42,00 zł + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia

2. WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH

1. Za przejazd na liniach Komunikacji Gminnej bez ważnych dokumentów przejazdowych opłata dodatkowa wynosi:

1) 50-krotność ceny BILETU GMINNEGO 90-minutowego w granicach jednej strefy, gdy płatność opłaty następuje w terminie powyżej 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli,

2) 35-krotność ceny BILETU GMINNEGO 90-minutowego w granicach jednej strefy, gdy płatność opłaty następuje w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

2. Za spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny opłata dodatkowa wynosi 150-krotność ceny BILETU GMINNEGO 90-minutowego w granicach jednej strefy.

3. Za spowodowanie zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny opłata dodatkowa wynosi 300-krotność ceny BILETU GMINNEGO 90-minutowego w granicach jednej strefy.

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/135/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 maja 2019 r.

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

1) posłowie i senatorowie,

2) inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z przewodnikiem,

3) dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia, oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,

4) ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności,

5) uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w szkołach i placówkach na terenie gminy Kąty Wrocławskie, określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia,

6) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem,

7) osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy,

8) osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

9) osoby, które od 1 stycznia 2019 r. ukończyły 68 lat, od 1 stycznia 2020 r. – które ukończyły 67 lat, od 1 stycznia 2021 r. – które ukończyły 66 lat, od 1 stycznia 2022 r. - które ukończyły 65 lat,

10) dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia,

11) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia,

12) członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832),

13) nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków gminnych szkół i placówek oświatowych, korzystających z usług przewozu w celu udziału w realizowanych poza szkołą lub placówką zajęciach lekcyjnych, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych,

14) nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z usług przewozu w celu udziału w realizowanych poza ośrodkiem zajęciach edukacyjno-wychowawczych,

15) umundurowani funkcjonariusze Straży Gminnej w Kątach Wrocławskich podczas wykonywania obowiązków służbowych,

16) funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych,

17) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wykonywania obowiązków służbowych,

18) umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych,

19) żołnierze zasadniczej służby wojskowej (z wyłączeniem nadterminowej),

20) zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:

a) mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

b) kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

21) dawcy przeszczepu,

22) weterani i weterani poszkodowani,

23) kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

24) osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej,

25) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,

26) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych,

27) wszyscy pasażerowie w dniu wyznaczonym jako:

c) Dzień bez Samochodu, organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,

d) Dzień Gminy Kąty Wrocławskie.

2. Dowodami potwierdzającymi uprawnienia do przejazdów bezpłatnych są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień, z tym że warunkiem bezpłatnych przejazdów określonych w pkt. ppkt. i  jest posiadanie przez nauczyciela, wychowawcę lub opiekuna podpisanej przez dyrektora szkoły, placówki lub ośrodka karty wycieczki, zawierającej cel i trasę przejazdu oraz listę uczestników wraz z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami,

3. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

1) uczniowie szkół policealnych do ukończenia 24 roku życia,

2) studenci szkół wyższych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, a także studenci uczelni zagranicznych oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich,

3) emeryci i renciści,

4) osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych,

5) opiekun grupy osób posiadających uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych, przy podróżowaniu w ramach ulgowego biletu grupowego.

4. Dowodami potwierdzającymi uprawnienia do przejazdów ulgowych są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/135/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 maja 2019 r.

STREFY BILETOWE KOMUNIKACJI GMINNEJ

 

 

 

uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Katy Wrocławskie :

 

Gmina Kąty Wrocławskie, planuje od września br. Uruchomić linie komunikacyjne wjeżdżające na teren Wrocławia. Tym samym należy stworzyć warunki do integracji biletowej z komunikacją miejską Wrocławia. Tym samym katalog uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów na terenie obu samorządów powinien być taki sam. W konsekwencji zakłada się zastosowanie w Komunikacji Gminnej taryfy identycznej z wrocławską, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Przyjęte ceny i rodzaje biletów są podobne do obecnie stosowanych na terenie Gminy oraz nawiązujące do cen i rodzajów biletów stosowanych przez Wrocław oraz gminy sąsiadujące, posiadające komunikację międzygminną z Wrocławiem. Ma to na celu unifikację rozwiązań biletowo-taryfowych w aspekcie jednorodnych rozwiązań w aglomeracji. W efekcie analiz cen i rodzajów biletów stosowanych w otoczeniu funkcjonalnym gminy, przyjęto przedstawiony cennik .

Mając na uwadze powyższe założenia oraz kształt planowanej sieci Komunikacji Gminnej (która obecnie w fazie projektowej), adekwatne będzie zastosowanie taryfy strefowej, zróżnicowanej w zachodniej i wschodniej (dalszej i bliższej Wrocławowi) części Gminy, zgodnie z podziałem wskazanym na rysunku. Wynika to przede wszystkim ze znacznych odległości względem Wrocławia a co za tym idzie znacznych różnic w kosztach takiej podróży). Jednocześnie zadbano, aby każdy bezpośredni przejazd autobusem był wykonywany w ramach jednej strefy, tym samym w jednej, najniższej cenie.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 VIII-135-19.pdf (PDF, 568.27Kb) 2019-06-10 10:52:55 88 razy
2 wyniki_glosowania_135.pdf (PDF, 15.73Kb) 2019-06-10 10:52:55 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 10-06-2019 10:52:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 10-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 10-06-2019 10:53:30