Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania

1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą o finansowaniu zadań oświatowych”.

2. Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie – rok szkolny 2019/2020.

§ 2.1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Łącznie na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

- 2019 r. – 334 185,60 zł,

- 2020 r. – 668 371,20 zł.

2. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia

Dotacja na każde dziecko, uczęszczające do:

- niepublicznego przedszkola wyłonionego w otwartym konkursie ofert będzie udzielana w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota zaktualizowana w miesiącu  kwietniu 2019 r. to 1044,33 zł miesięcznie/na dziecko;

- niepublicznej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny oddziału wyłonionej w otwartym konkursie ofert będzie udzielana w wysokości określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota zaktualizowana w miesiącu kwietniu 2019 r. to 650,40 zł miesięcznie/na dziecko;

- niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wyłonionej w otwartym konkursie ofert będzie udzielana w wysokości określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota zaktualizowana w miesiącu kwietniu 2019 r. to 522,17 zł miesięcznie/na dziecko.

Wysokość dotacji będzie ustalana i aktualizowana zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 3. Zasady przyznawania dotacji

1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

2. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie niepublicznych form wychowania przedszkolnego wyłonionych w otwartym konkursie ofert i może być wykorzystana na wydatki, o których mowa w art. 35 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji zmienionej uchwałą zmieniającą nr IV/24/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.

5. Dotacja udzielana będzie w częściach na podstawie informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, składanej w sekretariacie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4.

6. Dotacja przyznana będzie:

I. niepublicznym przedszkolom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, spełniającym następujące warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), zwana dalej ,,Ustawa – Prawo oświatowe”,  nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowania zadań oświatowych,

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów 
w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe;

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie - określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe oraz uchwale nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie.

II. niepublicznej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny w otwartym konkursie ofert, spełniającym następujące warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

1) określone w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę,

2) pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1,

3) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych przedszkoli,

4) liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe,

5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe,

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe - z zastrzeżeniem art. 22.

III. niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wyłonionej w otwartym konkursie ofert spełniające następujące warunki określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
1) określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę,

2) pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1,

3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone
w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe- zastrzeżeniem art. 22.

§ 4. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

2. Miejsce realizacji zadania: Gmina Kąty Wrocławskie.

§ 5. Wymagane dokumenty

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą informację
o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby;

2) wydruk z CEIDG lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba prawna;

3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący.

4) dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym realizowane ma być zadanie,
z podaniem formy dysponowania (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu),

5) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę,

2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń, terenu wokół,
w tym placu zabaw, a także informację o miejscach  parkingowych przynależnych lokalizacji placówki.

§ 6. Tryb składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na w/w adres (decyduje data wpływu do Zespołu).

2. Oferty należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.

3. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

§ 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale Nr  XLII/537/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie 30 dni od daty wskazanej jako termin składani ofert.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie).

4. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w drodze zarządzenia.

§ 8. Maksymalna liczba wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych, które Gmina Kąty Wrocławskie zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Gmina Kąty Wrocławskie zamierza pozyskać: 80 miejsc.

§ 9. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Nazwa zadania

Wysokość dotacji wypłaconej na realizację zadania

w roku 2018

Wysokość dotacji wypłaconej na realizację zadania

w roku 2019

(na dzień ogłoszenia konkursu)

,,Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie -rok szkolny 2018/2019”

89 017,71 zł

114 876,30 zł

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzór oferty - zalącznik do ogłoszenia.docx (DOCX, 27.45Kb) 2019-06-06 15:53:38 108 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 06-06-2019 15:53:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Zbroszczyk 05-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 06-06-2019 16:06:52