Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii)  wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci  w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju.

Kąty Wrocławskie, 01.03.2018

Konkurs na organizacje kolonii letniej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r.  poz. 1875 tj. ) oraz  art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2016r. poz.487 z poźn. zm. ) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U z 2017r poz.783 tj. )  oraz art. 14 i  15 ustawy z dnia 11 września 2015r  o Zdrowiu Publicznym   (Dz. U z 2017r. poz.2237)  Burmistrz Miasta i   Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty  konkurs ofert na zadanie „Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii)  wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci  w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju”

 

Gmina Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

NIP: 913-00-05-147, REGON: 931 935 052

 

Tel. 71/ 390 71 57

e-mail: wop@katywroclawskie.pl

 

Konkurs pod nazwą :

„Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii)  wraz z transportem i  realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci  w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju”

 

I. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania 110 000 złotych brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych brutto).

II. Opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy:

1.Wypoczynek letni  należy zorganizować w miesiącu lipcu 2018 roku.

2.Wiek uczestników: dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy  Kąty Wrocławskie. Liczba uczestników - 120 osób ( 1 turnus).
3. Program kolonii winien obejmować: zajęcia profilaktyczne uwzględniające tematykę: skutków spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających, stosowania przemocy oraz zajęcia rekreacyjno- sportowe.
4. Uczestnicy kolonii winni mieć zapewnione:
1) cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację,
2) pierwszy posiłek (obiad) uczestnicy otrzymują w dniu przyjazdu na kolonię, a ostatni posiłek ( śniadanie i suchy prowiant na drogę)  w dniu powrotu z kolonii.
5. Wykonawca zapewnia dowóz i opiekę w czasie przewozu dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji kolonii i z powrotem.
6. Forma wypoczynku nie może być krótsza niż 10 dni kalendarzowych.
7. Wykonawca zapewni dzieciom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW po  10.000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych  ) obejmujące przewóz i pobyt na każdego uczestnika kolonii plus posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej  OC co najmniej 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych )
8. Wykonawca winien jest zapewnić opiekę medyczną ze strony stałej pielęgniarki
i dochodzącego lekarza oraz podstawowy zestaw leków i innych środków pomocy doraźnej.

III. Warunki w zakresie lokalu, w którym przebywać będą dzieci w czasie trwania kolonii potwierdzone rezerwacją miejsc.

1.Wykonawca zapewni pobyt dzieci w ośrodku wypoczynkowym  murowanym,   ogrodzonym  z bezpłatnym dostępem do boiska oraz świetlicy  wyposażonej w sprzęt audio-wizualny  spełniającym  wymogi bezpieczeństwa i higieny. 

2.Ośrodek wypoczynkowy położony powinien być w miejscowości nadmorskiej z kąpieliskiem dopuszczonym  do użytkowania w odległości  do 1000 m
od ośrodka.  

3.Pokoje powinny być maksymalnie czteroosobowe z łazienką przy każdym pokoju. Wykonawca zapewni obiekt kolonijny  z zapleczem  socjalnym i sanitarnym w pełni sprawnym  (prysznice i umywalki z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę  bez ograniczeń ), posiadającym kartę kwalifikacyjną obiektu zatwierdzoną przez właściwe miejscowo Kuratorium Oświaty (z bezwzględnym wykluczeniem możliwości zakwaterowania pod namiotami oraz w domkach kempingowych).

4. Wykonawca zapewni  zakwaterowanie w pokojach dwu, trzy, czteroosobowych 
o standardowym sprawnym  wyposażeniu, łóżka pojedyncze (nie piętrowe ) bez dostawek, wejścia  do każdego pokoju z wewnętrznego korytarza.

5.Uczestnicy koloni korzystać będą ze stołówki na terenie ośrodka.

6.Wykonawca  zapewnia korzystanie z kąpielisk  wyłącznie w miejscach  do tego przeznaczonych  spełniających warunki określone przepisami prawa pod opieką wychowawców  i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

7. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę do opieki nad uczestnikami kolonii.

8. Na co najmniej 10 dni przed terminem wyjazdu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć listę wychowawców i osób do realizacji programu profilaktycznego oraz dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.
 

9. Wykonawca zapewni  opiekę medyczną tj.  całodobową opiekę pielęgniarską   na terenie obiektu oraz opiekę lekarską na wezwanie.

10. Do przedkładanej oferty Wykonawca przedstawi opis miejsca pobytu dzieci ze wskazaniem adresu, opisu bazy, przy zachowaniu wymagań określonych powyżej .

IV. Program zajęć

1.Wykonawca zapewni organizację  programu  kulturalno – oświatowego i sportowego obejmującego zorganizowanie wycieczki autokarowej całodniowej  do atrakcyjnej  turystycznie  miejscowości  ze zwiedzaniem obiektów  dziedzictwa kulturowego i innych atrakcji regionu  (z opłaceniem wstępu do zwiedzanych miejsc, obiadu ), rejs statkiem, piesze i rowerowe wycieczki po okolicy, zabawy, gry i  zawody sportowe, ( z nagrodami) ogniska, dyskoteki.

2. Obowiązki określone w pkt. 1 realizowane będą w ilości i terminach  określonych
w  ramowym programie  dnia kolonijnego i programie kulturalno oświatowym realizowanym podczas letniej kolonii, który wykonawca dostarczy zamawiającemu do dnia 15.06.2018 r.

3.Wykonawca zapewni realizacje  programu profilaktycznego  w wymiarze  min. 8 godzin zajęć dla każdej  grupy. Program profilaktyczny  realizowany w czasie kolonii w szczególności dotyczyć będzie wiedzy  na temat środków uzależniających, promocji  zdrowego stylu życia, ćwiczenia umiejętności społecznych i psychologicznych, uczenia akceptowanych społecznie sposobów  rozwiązywania konfliktów, ćwiczenia pozytywnego myślenia oraz rozwijania poczucia własnej wartości. Zajęcia powinny być  adekwatne  do wieku odbiorców i przekazywać  rzetelną informację na temat zagrożeń i skutków podejmowanych zachowań ryzykownych. 

V. Warunki osobowe:
1. Wymagania, co do obsady osobowej:
a. jeden wychowawca przypadający na 15 osób,
b. kierownik placówki,
c. wychowawca posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych,
d. osoba prowadząca zajęcia rekreacyjno-sportowe,
e. pielęgniarka,
f. lekarz ( dochodzący )
2. Opiekę nad dziećmi w trakcie trwania kolonii zapewnią:
1) wychowawcy posiadający stosowne kwalifikacje,
2) wychowawca posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych ( obejmujący zakres tematyczny: alkohol, narkotyki, przemoc ) z dziećmi.
3. Kwalifikacje wychowawców należy udokumentować kopiami dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
4. Kadra powinna legitymować się kwalifikacjami, o których mowa w  art. 92 c, 92p ustawy z dnia 07.09.1991r o systemie oświaty( tj. Dz. U. 2017 poz.2198 ). Każdy opiekun powinien posiadać przynajmniej trzyletnie doświadczenie w ciągłej pracy

VI. Warunki wymagane od Wykonawcy:
1. Posiadanie  zezwolenie na organizowanie imprez rekreacyjnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 1553 z późniejszymi zmianami ) ważne co najmniej do 31 sierpnia 2018r.
2. Doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia kolonii dla dzieci w latach 2010-2017 potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami) w tym właściwego dla organizatora Kuratorium Oświaty.
3. Posiadanie ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie organizacji imprez turystycznych.

VII. Warunki przewozu dzieci

1.Wykonawca zapewnieni transport 120 dzieci  wraz z opiekunami ( jeden opiekun na grupę 15 dzieci) z Kątów Wrocławskich  do miejsca wypoczynku  i z miejsca wypoczynku do Kątów Wrocławskich autokarami  własnymi  lub wynajętymi (w ciągu dnia), w pełni sprawnymi  dopuszczonymi do przewozu  dzieci, obsługiwanymi  przez doświadczonych kierowców znających trasę, z czynnymi podczas podróży: klimatyzacją, wc ( dostępne) i TV, ubezpieczenie uczestników koloni na czas przejazdu i pobytu – minimalna kwota 10000 zł  na dziecko .

2.Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak również za pełną dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi jego przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce zgodnie z ofertą dołączoną do umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu pracy kierowcy oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu.

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy odpowiadający wymaganiom określonym w ofercie, w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od zgłoszenia telefonicznego. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców, Zamawiający zleci osobie trzeciej  wykonanie  zastępczej usługi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny pojazd odpowiadający wymaganiom określonym w ofercie, nie później niż 1 h. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego, koszty związane z usunięciem awarii, koszty powstałe w związku z transportem pojazdu do siedziby Wykonawcy oraz koszty uczestników wyjazdu i Zamawiającego powstałe na skutek awarii obciążą Wykonawcę

 

VIII. Istotne warunki przyszłej umowy:
1. Podpisanie umowy z Wykonawcą będzie możliwe po dostarczeniu przez niego listy wychowawców oraz dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje ( określonych w pkt. V ppkt.3 ).
2. Wynagrodzenie za przeprowadzone kolonie zostanie wypłacone po zakończeniu zadania oraz dostarczeniu sprawozdania z jego realizacji.

IX. Pozostałe wymagania:
1. Gmina  Kąty Wrocławskie  zastrzega sobie prawo kontroli kolonii.

2. Oferta powinna być złożona  zgodnie  z art. 15 ust.5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2015r  o Zdrowiu Publicznym   (Dz. U z 2017r. poz.2237)

X. Składanie ofert. ( Wzór oferty w załączniku nr 1 ) 
1. Do oferty należy załączyć:
1) Ofertę cenową zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
2) Zezwolenie na organizację imprez rekreacyjnych.
3) Doświadczenie w zakresie organizacji kolonii dla dzieci w latach 2010 -2017 (min. 150 osób) potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami) w tym właściwego dla organizatora Kuratorium Oświaty.
4) Oświadczenie o przedstawieniu wykazu kadry – wychowawców wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje przed podpisaniem umowy.
5)  Opis miejsca pobytu dzieci ze wskazaniem adresu, opisu bazy.
6)  Kserokopię polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności.

7) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

8) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

9) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

11)oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

12) zgodnie z art. 21  ustawy z dnia 16 maja 2016r o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na  tle seksualnym ( Dz. U z 2016 r poz.862 ze zm.) organizator w zakresie takiej  działalności ma obowiązek sprawdzenie, czy dane  zatrudnianej osoby są zamieszczane w rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym (RSPTS).

 

XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.07.2018 r.

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

     - posiadać kwotę brutto za realizację całego zadania

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kąty Wrocławskie Biuro  Obsługi Klienta, pokój nr 10  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Organizacja wypoczynku letniego wraz z transportem i  realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci  w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju” lub  przesłana za pośrednictwem:

a) poczty, kuriera  na  adres: Gmina Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie do dnia 12.03.2018r.do godz. 12.00 przy czym liczy się data wpływu do  Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem   „Organizacja wypoczynku letniego wraz z transportem i  realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci  w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju”

b)  Otwarcie ofert nastąpi  12.03.2018 r o godz.12.30

 

XIV. KRYTERIUM OCENY

1. Cena – 60% 

2. Ocena standardu obiektu -  40 %

3. Kryterium oceny dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza nr 899/2018  z  dnia 01.03.2018r.

4. Komisja konkursowa przedkłada wyniki oceny Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty      Wrocławskie.

5. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru  można odwołać się do Burmistrza Miasta  Gminy w Kątach Wrocławskich  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu Burmistrz w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

1) uwzględnić odwołanie i ponownie dokonać ocen ofert złożonych w postępowaniu konkursowym.

2) utrzymać  dotychczasową decyzję w mocy

7. Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert nastąpi do dnia 20.03.2018r 

8. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane  do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie oraz na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl  niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

9. Burmistrz zastrzega sobie  prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 OSOBA DO KONTAKTU

Anna Dębicka Tel. 71/ 390 71 57

Załaczniki:

1) Formularz ofertowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Formularz Ofertowy.docx (DOCX, 24.36Kb) 2018-03-01 15:06:45 267 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 01-03-2018 15:06:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 01-03-2018 15:21:03