Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXV/453/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018

Uchwała Nr XXXV/453/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1-4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,41 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :

- 0,40 zł od 1 m² powierzchni, jeżeli łączna powierzchnia tych gruntów nie przekracza 0,5 ha,

- 0,42 zł od 1 m² powierzchni, jeżeli łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 0,5 ha;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m² powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,53 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a dla powierzchni budynków gospodarczych wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 3,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli:

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów wody – 0,5% ich wartości,

b) pozostałych - 2% ich wartości.

§ 2.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości – nieruchomości (budynki, budowle, grunty) zajęte na działalność w zakresie:

- kultury, kultury fizycznej, sportu,

- działalności bibliotecznej, świetlic,

- ochrony przeciwpożarowej,

- pomocy społecznej,

- cmentarzy, pod warunkiem faktycznego prowadzenia przez właścicieli lub użytkowników tych nieruchomości działalności statutowej, do której zostali powołani. Powyższe zwolnienie nie obejmuje budynków lub ich części zajętych na cele mieszkalne, budynków gospodarczych, garaży itp. przekazanych w użytkowanie innym osobom fizycznym lub prawnym oraz budynków lub ich części, budowli, gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

Minister Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 roku (M.P.2017.800
z dnia 2017.08.09) ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Stawki ogłoszone w uchwale Rady Miejskiej nie przekraczają stawek maksymalnych.

W 2018 roku stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zostały zwiększone o 1,9 %. Jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 11 lipca 2017 r.w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnychwIpółroczu 2017 r. wydanego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.poz. 716, 1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1282) - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 co oznacza wzrost cen o 1,9% (wskaźnik inflacji).

Mając powyższe na uwadze w 2018 roku zwiększono stawki kwotowe podatku od nieruchomości o 1,9%.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XXXV-453-17.pdf (PDF, 179.41Kb) 2017-11-02 14:30:12 317 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 02-11-2017 14:30:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 26-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 02-11-2017 14:30:12