Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr GiGN.6845.50.2023/2 część dz. nr 4 AM-1 oraz dz. 2/5 i 2/46 AM-1 Kąty Wrocławskie.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY Nr GiGN.6845.50.2023/2

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Nr KW

Pow. działki przezna-czonej do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. nieruchomości

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy

Termin wnosze-nia opłat

Uwagi

obręb

Nr działki

1

Kąty Wrocławskie

cz. dz. 4

AM-1

WR1S/00023521/2

100 m²

oznaczona w ewidencji gruntów  dr

Całkowita powierzchnia działki 0,4744 ha. Dzierżawa  na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod  ulice układu podstawowego

3 lata bliżej  określony w umowie

22,00 zł netto

do 15 każdego miesiąca

Zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

2

cz. dz. 2/5 AM-1 i cz. dz. 2/46 AM-1

115 m²

Całkowita powierzchnia działki 2/5 to 0,0476 ha, a dz. 2/46 to 0,5931 ha. Dzierżawa  na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona w części pod ulice układu podstawowego w części zabudowa o przewadze funkcji mieszkaniowej

25,30 zł

netto

  1. Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty  Wrocławskie Nr 800/2017 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego/najmu za  nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie.
  2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, dzierżawca zobowiązany jest do korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, zasadami prawidłowej gospodarki i do opłacania należności podatkowych wg stawek obowiązujących.
  3. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT na podstawie obowiązujących przepisów.
  4. Czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez GUS, począwszy od 2024 r.
  5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr XXVII/417/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
  6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, w miejscowości położenia nieruchomości, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i bip, w prasie lokalnej.
  7. Dodatkowe informacje udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 23 tel. 71 390 72 39.
  8. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 18.09.2023  do dnia  09.10.2023 r.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
4 (PDF, 85.69Kb) 2023-09-18 14:39:48 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
18 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Elżbieta Janik

Data publikacji:
18 wrz 2023, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Elżbieta Janik

Data aktualizacji:
18 wrz 2023, godz. 14:39