Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego decyzją Nr 595/2024 z dnia 2 lipca 2024 r. ws. stwierdzenia wygaśnięcia w części ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 975/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. udzielającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ulicy Handlowej w Kątach Wrocławskich

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegó1nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) 

zawiadamiam, 

ze Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją Nr 595/2024 z dnia 2 lipca 2024 r. stwierdził wygaśnięcie ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 975/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. udzielającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Handlowej (kategorii gminnej) w Kątach Wrocławskich", w części - ze skutkiem prawnym w zakresie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej na odcinku od km 0+266,80 do km 0+388,14 oraz od km 0+388,14 do km 0+400,50, tj. w zakresie rob6t budowlanych przewidzianych do realizacji w II etapie inwestycji na działkach nr: 1 i 8 AM-10 oraz 10/4, 9 i 8/5 AM-9 obręb 0001- Kąty Wrocławskie, m. Kąty Wrocławskie, polegających na: 

- robotach z branży drogowej, tj. robotach ziemnych, podbudowie drogi, montażu krawężników normalnych o świetle 12 cm, montażu krawężników wtopionych o świetle 0 cm, montażu obrzeży chodnikowych zwykłych i wtopionych, wykonaniu nawierzchni półki technicznej, chodnika z kostki betonowej, jezdni asfaltowej i pozostałego pasa drogowego o nawierzchni betonowej; 

- robotach z branży elektrycznej: położeniu 94 mb linii kablowej wraz z 3 slupami oświetleniowymi z wysięgnikami i oprawami. 

Etap I ww. inwestycji drogowej został zrealizowany i oddany do użytkowania (decyzja Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim nr 126/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. udzielająca częściowego pozwolenia na użytkowanie ,.budowy drogi gminnej - ul. Handlowej wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I na działkach nr 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/5, 9,11 i 10/4 AM-9 oraz nr 1 i 8 AM-10 w Katach Wrocławskich"). 

Wskazane w rozstrzygnięciu ww. decyzji numery działek ewidencyjnych, zawarte w pierwotnej decyzji ZRID, z dniem 24 listopada 2023 r. stały się nieaktualne z uwagi na dostosowanie numeracji działek położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 - Kąty Wrocławskie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji grunt6w i budynk6w. Aktualne oznaczenia tych działek to: 1207 (nr archiwalny 8/5 AM-9), 1209 (nr archiwalny 9 AM-9), 1210 (nr archiwalny 10/4 AM-9), 1224 (nr archiwalny 1 AM-10) i 1233 (nr archiwalny 8 AM-10). 

Stronami postępowania w niniejszej sprawie sq: wnioskodawca, właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości będących przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 975/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. (znak sprawy: SP-GN.673.11.2017.RK). Pozostałe strony zostaną zawiadomione w drodze obwieszczenia, kt6re podlega publikacji w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, a także na stronie Biuletynu informacji Publicznej powyższych urzędów. 

Z treścią decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 595/2024 z dnia 2 lipca 2024 r., strony mogą się zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław (II p., pok. 248, w godz.: 8°0- 1500). 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie oraz w Biuletynie informacji Publicznej powyższych urzędów. Upływ 14 dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w spos6b określony powyżej powoduje, ze czynność doręczenia decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 595/2024 z dnia 2 lipca 2024 r. uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwieszczenie nr 595 2024 (PDF, 354.85Kb) 2024-07-10 08:53:55 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Starosta Powiatu Wrocławskiego BIP

Data wytworzenia:
02 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Piotr Krzuszcz

Data publikacji:
10 lip 2024, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Krzuszcz

Data aktualizacji:
10 lip 2024, godz. 08:53