Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie OSIR.6220.50.2023/26 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie.

                                                                                          Kąty Wrocławskie, dnia 06 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: OSIR.6220.50.2023        

Numer pisma: OSIR.6220.50.2023/26

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie, z uwagi na zwłokę w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od tut. Organu, tj. oczekiwanie na opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy, tj. nie później niż do dnia
30 sierpnia 2024 r.

Inwestycja realizowana będzie przez Knauf Industries Polska Sp. z o.o., ul. Styropianowa 1, 96-320 Adamowice.

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron następuje poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

 

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
  2. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.katywroclawskie.pl

 

 

WYWIESZONO DNIA………………………

ZDJĘTO DNIA…………………………………

PODPIS…………………………………………

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.) informuję, że:

 Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, którą reprezentuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel. +48 71 390 72 00.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wynikających z ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego związanych z  prowadzeniem postepowań administracyjnych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych, uczestniczące w wykonywaniu czynności (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną), inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą -banki, instytucje płatnicze).

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.

Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26 - obwieszczenie o przedłużeniu terminu (PDF, 100.49Kb) 2024-06-10 10:28:44 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Matysek

Data wytworzenia:
06 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Magdalena Matysek

Data publikacji:
10 cze 2024, godz. 10:28

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Matysek

Data aktualizacji:
10 cze 2024, godz. 10:28