Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie OSIR.6220.50.2023/25 o przekazaniu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie, do organów opiniujących celem wykorzystania i ujednolicenia akt sprawy.

                                                                                          Kąty Wrocławskie, dnia 06 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: OSIR.6220.50.2023        

Numer pisma: OSIR.6220.50.2023/25

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie, realizowanego na działce nr ewid. 70/10 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przekazał pisma złożone dnia 27 maja 2024 r. przez Knauf Industries Polska Sp. z o.o., Nowa Wieś Wrocławska, ul. R. Chomicza 3, 55-080 Kąty Wrocławskie, do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu celem wykorzystania oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu celem ujednolicenia akt sprawy.

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron następuje poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.katywroclawskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWIESZONO DNIA………………………

ZDJĘTO DNIA…………………………………

PODPIS…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.) informuję, że:

 Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, którą reprezentuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel. +48 71 390 72 00.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wynikających z ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego związanych z  prowadzeniem postepowań administracyjnych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych, uczestniczące w wykonywaniu czynności (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną), inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą -banki, instytucje płatnicze).

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.

Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25 - obwieszczenie o przekazaniu uzupełnienia KIP (PDF, 95.80Kb) 2024-06-10 10:26:46 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Matysek

Data wytworzenia:
06 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Magdalena Matysek

Data publikacji:
10 cze 2024, godz. 10:26

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Matysek

Data aktualizacji:
10 cze 2024, godz. 10:26