Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/14 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do pro-jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie

                                                                                                        Kąty Wrocławskie, 13 marca 2023 r.

Znak sprawy: OSIR.6220.50.2022

Numer pisma: OSIR.6220.50.2022/14

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

            Inwestorem przedsięwzięcia jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 373/1, 373/2, 434/4 AM-1 obręb Pełcznica, nr ewid. 43/2, 166, 160/2, 139, 167/1, 165, 138, 21/4, 150 AM-1 obręb Kozłów, gmina Kąty Wrocławskie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania, przed wydaniem decyzji, mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem, w tym m.in. z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2023 r., znak WOOŚ.4220.35.2023.NB/AZ.2 oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 stycznia 2023 r., znak WR.ZZŚ.1.4901.15.2023.EG, w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 25A, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron następuje poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
  2. Umieszczenie na stronie internetowej https://bip.katywroclawskie.pl
  3. W sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Pełcznica
  4. W sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Kozłów

 

 

WYWIESZONO DNIA………………………

ZDJĘTO DNIA…………………………………

PODPIS…………………………………………

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, którą reprezentuje  Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel. 71 390 72 00.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego związanych z prowadzeniem postepowań administracyjnych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych, uczestniczące w wykonywaniu czynności (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną), inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą -banki, instytucje płatnicze).

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.

Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy Wrocławskie lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub www.bip.katywroclawskie.pl (zakładka Ochrona danych osobowych RODO).

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14-obwieszczenie o zakończeniu postepowania (PDF, 353.82Kb) 2023-03-17 09:45:59 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Matysek

Data wytworzenia:
13 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Matysek

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 09:45

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Matysek

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 09:45