15924 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej oraz południowej części wsi Nowa Wieś Kącka | BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej oraz południowej części wsi Nowa Wieś Kącka

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) oraz uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr: XXXII/430/17 z dnia 29.06.2017 r., XXXII/428/17 z dnia 29.06.2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 23 maja 2022 r. do 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w godz. 7:30 – 14:00.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach ww planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 30 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie:

  1. mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej - godz. 1200,
  2. mpzp południowej części wsi Nowa Wieś Kącka - godz. 1300,

Proces wyłożenia projektów ww planów miejscowych będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

Projekty ww planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą również udostępnione w terminie wyłożenia na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl oraz https://bip.katywroclawskie.pl/ .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów ww planów miejscowych mogą być wnoszone     w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@katywroclawskie.pl.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, p. nr 14) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2022 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ziemowit Folcik

Data wytworzenia:
13 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Ziemowit Folcik

Data publikacji:
13 maj 2022, godz. 09:34

Osoba aktualizująca informacje

Ziemowit Folcik

Data aktualizacji:
13 maj 2022, godz. 09:34