Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku w dniu 7 sierpnia 2018 Magdalena Olszewska 2018-08-16 11:00:13 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dorota Demko-Krystyańczuk 2018-08-16 09:32:20 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dorota Demko-Krystyańczuk 2018-08-16 09:31:56 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014 r. Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 15:09:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 15:06:48 dodanie dokumentu
21 sierpnia 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 15:00:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 13:55:38 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie alei Fiołkowej i Alei Róż Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 13:55:02 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 13:54:25 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie alei Fiołkowej i Alei Róż Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 13:52:05 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 13:29:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów sportowo-rekreacyjnych Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 13:25:46 edycja dokumentu
21 sierpnia 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 13:14:39 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Piłkarskie zakończenie wakacji" Monika Romańska 2018-08-14 12:57:22 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Piłkarskie zakończenie wakacji" Monika Romańska 2018-08-14 12:56:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - cz. dz. nr 34/3 AM-12, obręb Kąty Wrocławskie Justyna Salij 2018-08-14 11:22:01 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dębowej w miejscowości Czerńczyce Grażyna Kulęgowska-Kubik 2018-08-14 10:32:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 10:19:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 10:14:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie alei Fiołkowej i Alei Róż Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 10:10:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014 r. Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 10:08:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 10:01:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów sportowo-rekreacyjnych Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 09:54:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 09:25:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 09:18:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Alicja Sawoniewicz 2018-08-14 09:09:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie Andrzej Krysmalski 2018-08-13 16:03:32 dodanie dokumentu
20 sierpnia 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Alicja Sawoniewicz 2018-08-13 11:26:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1044/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Monika Romańska 2018-08-10 08:44:32 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1044/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Monika Romańska 2018-08-09 12:42:03 dodanie dokumentu
Zaproszenie do konsultacji Rocznego Programu Współpracy z O.P.P. Monika Romańska 2018-08-09 12:16:07 edycja dokumentu
Zaproszenie do konsultacji Rocznego Programu Współpracy z O.P.P. Monika Romańska 2018-08-09 12:16:03 usunięcie załacznika
Zaproszenie do konsultacji Rocznego Programu Współpracy z O.P.P. Monika Romańska 2018-08-09 12:15:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice Michał Kędzior 2018-08-09 08:48:20 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku Monika Sagan 2018-08-08 08:55:25 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku Monika Sagan 2018-08-08 08:53:17 dodanie dokumentu
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Monika Sagan 2018-08-08 08:50:49 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Monika Sagan 2018-08-08 08:49:41 dodanie dokumentu
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku Monika Sagan 2018-08-08 08:48:13 edycja dokumentu
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku Monika Sagan 2018-08-08 08:47:52 edycja dokumentu