Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 93643 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością, jako wykonawca, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie oświetlenia drogowego obejmującego posadowienie słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami oświetleniowymi w ilości określonej poniżej oraz wykonanie linii zasilającej o długości określonej poniżej dla zadania: Zadanie 1- Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Górny al. Fiołkowa- minimum 12 słupów, długość linii kablowej 500 mb; Zadanie 2- Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Samotwór ul. Dębowa- minimum 12 słupów, długość linii kablowej 500 mb; Zadanie 3- Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Górzyce dz. 61/10, 61/24- minimum 2 słupów, długość linii kablowej 100 mb; Zadanie 4 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Pietrzykowice ul. Fabryczna- minimum 5 słupów, długość linii kablowej 200 mb; Zadanie 5 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Gniechowice ul. Radosna- minimum 5 słupów, długość linii kablowej 200 mb; Zadanie 6 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Sadkówek- minimum 9 słupów, długość linii kablowej 350 mb. z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia. Wymagane doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownik Budowy: minimum 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie zewnętrznych linii elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) wystąpienia prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, b) wystąpienia robót uzupełniających lub zamiennych, c) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót. d) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały wpływu, We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności. e) wcześniejszego zakończenia robót obejmujących całość przedmiotu zamówienia skrócenie terminu, 2) Zmiany kierownika budowy; kierowników robót branżowych, na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy robót, b) nie wywiązywania się kierownika budowy robót z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacji, 3) zmiany kierownika budowy robót na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy robót- nowy kierownik budowy robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 4) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego kolejnego podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 5) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 6) Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 7) Zmian postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 8) Zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 9) Zmian będących następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Górny al. Fiołkowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie w poszczególnych miejscowościach, tj. w Mokronosie Górnym przy al. Fiołkowej,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Samotwór ul. Dębowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie w poszczególnych miejscowościach, tj. w Samotworze przy ul. Dębowej,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Górzyce dz. 61/10, 61/24.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie w poszczególnych miejscowościach, tj. Górzycach dz. 61/10 i 61/24,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Pietrzykowice ul. Fabryczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie w poszczególnych miejscowościach, tj. Pietrzykowicach przy ul. Fabrycznej,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Gniechowice ul. Radosna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie w poszczególnych miejscowościach, tj. Gniechowicach przy ul. Radosnej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Sadkówek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie w poszczególnych miejscowościach, tj. w Sadkówku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2016.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie-budowa oświetlania.url (URL, 238B) 2016-06-20 11:51:45 238B 248 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 761KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-20 11:51:45 761KB 146 razy
2 Mokronos Górny ul. Fiołkowa.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-20 11:54:05 13.MB 159 razy
3 Samotwór ul. Dębowa.zip (ZIP, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-20 11:54:50 16.MB 158 razy
4 Górzyce.zip (ZIP, 4.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-20 11:55:52 4.5MB 113 razy
5 Pietrzykowice ul. Fabryczna- boczna.zip (ZIP, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-20 11:56:40 15.MB 146 razy
6 Gniechowice ul. Radosna.zip (ZIP, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-20 11:57:16 15.MB 154 razy
7 Sadkówek.zip (ZIP, 18.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-20 11:58:01 18.MB 136 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 202KB) 2016-06-29 14:14:03 202KB 326 razy
2 2E.pdf (PDF, 183KB) 2016-06-29 14:14:53 183KB 1008 razy
3 modyfikacja.pdf (PDF, 217KB) 2016-06-29 14:17:09 217KB 305 razy
4 aktualna dokumentacja do zadań 2,4,5.zip (ZIP, 22.MB) 2016-06-29 14:17:53 22.MB 272 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana terminu składania ofert.pdf (PDF, 163KB) 2016-06-29 14:18:19 163KB 9 razy
2 ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert.url (URL, 239B) 2016-06-29 14:19:29 239B 219 razy
3 30_06_2016_09_03_23_zmiana terminu składania ofert.pdf (PDF, 163KB) 2016-06-30 09:03:23 163KB 238 razy
Wynik postępowania
1 inf o wynikach.pdf (PDF, 134KB) 2016-08-25 12:05:57 134KB 692 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia.url (URL, 239B) 2016-08-31 15:27:29 239B 228 razy
2 udzielenie zamówienia.url.pdf (PDF, 226KB) 2017-03-21 15:00:57 226KB 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Niedźwiedzka 20-06-2016 11:51:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 20-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 21-03-2017 15:00:57