Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Żurawiej i ul. Różanej w miejscowości Zachowice

 

Kąty Wrocławskie: Budowa oświetlenia drogowego ul. Żurawiej i ul. Różanej w miejscowości Zachowice
Numer ogłoszenia: 73074 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego ul. Żurawiej i ul. Różanej w miejscowości Zachowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Żurawiej i Różanej, na działkach nr 464, 289/1, 458, 352/1, 289/4, 450/1, 287 w Zachowicach, b) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością, jako wykonawca, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie oświetlenia drogowego o długości minimum 1000 m wraz z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia. Wymagane doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownik Budowy: minimum 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie zewnętrznych linii elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) wystąpienia prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, b) wystąpienia robót uzupełniających lub zamiennych, c) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót. d) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały wpływu, We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności. e) wcześniejszego zakończenia robót obejmujących całość przedmiotu zamówienia (skrócenie terminu), 2) Zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 3) zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 4) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 5) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 6) Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 7) Zmian postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 8) Zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 9) Zmian będących następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.03.2014.11.14.05_73074-2014.html (HTML, 14.KB) 2014-03-05 11:14:05 14.KB 339 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.03.2014.11.14.32_Karta_danych_Cleveo2_Pro.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:14:32 3.1MB 279 razy
2 05.03.2014.11.16.36_Specyfikacja_Techniczna_Zachowice.pdf (PDF, 172KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:16:36 172KB 284 razy
3 05.03.2014.11.14.59_PW_OA_wiadczenie_jednostki_Zachowice.pdf (PDF, 66.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:14:59 66.KB 257 razy
4 05.03.2014.11.17.10_Uzgodnienie_wod-kan_Zachowice.zip (ZIP, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:17:10 1.3MB 242 razy
5 05.03.2014.11.15.37_PW_sA_up.pdf (PDF, 134KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:15:37 134KB 296 razy
6 05.03.2014.11.16.53_TAURON.pdf (PDF, 522KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:16:53 522KB 258 razy
7 05.03.2014.13.57.20_SIWZ.pdf (PDF, 674KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 13:57:20 674KB 323 razy
8 05.03.2014.11.14.20_Informacja_terenowo-prawna.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:14:20 112KB 262 razy
9 05.03.2014.11.17.36_ZUD_Zachowice.zip (ZIP, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:17:36 3.4MB 250 razy
10 06.03.2014.13.04.57_Przedmiar_Zachowice.pdf (PDF, 760KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-06 13:04:57 760KB 139 razy
11 05.03.2014.11.14.49_PW_Opis_techniczny_Zachowice.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:14:49 44.KB 290 razy
12 05.03.2014.11.15.27_PW_Schemat_jednokreskowy_Zachowice_cz_II.pdf (PDF, 192KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:15:27 192KB 280 razy
13 05.03.2014.11.15.16_PW_Schemat_jednokreskowy_Zachowice__cz_1.pdf (PDF, 187KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:15:16 187KB 278 razy
14 05.03.2014.11.16.25_PZT_Zachowice.pdf (PDF, 3.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:16:25 3.5MB 283 razy
15 05.03.2014.11.15.58_PW_Str.tyt_Zachowice.pdf (PDF, 65.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:15:58 65.KB 276 razy
16 05.03.2014.11.16.10_PW_Wykaz_dziaA_ek_Zachowice.pdf (PDF, 19.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:16:10 19.KB 253 razy
17 05.03.2014.11.14.40_PW_Informacja_BIOZ_Zachowice.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 11:14:40 32.KB 263 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 18.03.2014.13.16.24_57277-2014.html (HTML, 2.7KB) 2014-03-18 13:16:24 2.7KB 331 razy
2 18.03.2014.13.16.06_odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 319KB) 2014-03-18 13:16:06 319KB 497 razy
Wynik postępowania
1 10.04.2014.09.22.02_inf_o_wynikach.pdf (PDF, 166KB) 2014-04-10 09:22:02 166KB 371 razy
Udzielenie zamówienia
1 18.04.2014.11.08.02_133980-2014.html (HTML, 3.3KB) 2014-04-18 11:08:02 3.3KB 318 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 05-03-2014 11:14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 05-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 18-04-2014 11:08:02