Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach.

 

Kąty Wrocławskie: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOGDASZOWICACH
Numer ogłoszenia: 272988 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOGDASZOWICACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach tj.: - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej stacji uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Bogdaszowice o wydajności 150m3/h wraz z obiektami towarzyszącymi oraz niezbędnym uzbrojeniem, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwolenia na budowę dla powyższego zadania, które pozwolą Inwestorowi kompleksowo zrealizować inwestycję. - pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody podziemnej o wydajności min.100 m3/h wraz z uzbrojeniem studni i przedstawi dokumenty potwierdzające, że projekty te został wykonany należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności: - architektonicznej: - konstrukcyjno - budowlanej - drogowej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;określone przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a. wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług; b. w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie; e. konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); b) Zmian kadrowych: a. zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Projektanta i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego. b. zmiany osób reprezentujących Projektanta, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.07.2013.10.22.24_272988-2013.html (HTML, 13.KB) 2013-07-12 10:22:24 13.KB 329 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.07.2013.10.22.24_SIWZ.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-12 10:22:24 1.0MB 236 razy
2 12.07.2013.10.24.04_wytyczne_ZGK_1.pdf (PDF, 433KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-12 10:24:04 433KB 238 razy
3 dokumentacja_hydrogeologiczna.zip (ZIP, 50.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-12 11:10:32 50.MB 231 razy
4 12.07.2013.10.24.14_wytyczne_ZGK_2.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-12 10:24:14 88.KB 188 razy
5 12.07.2013.10.22.36_decyzja_zatwierdzajA_ca_zasoby.pdf (PDF, 163KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-12 10:22:36 163KB 204 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 15.07.2013.10.38.40_SIWZ_po_modyfikacji.pdf (PDF, 1.0MB) 2013-07-15 10:38:40 1.0MB 332 razy
2 15.07.2013.10.38.07_modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 245KB) 2013-07-15 10:38:07 245KB 325 razy
3 15.07.2013.10.38.29_275242-2013.html (HTML, 3.0KB) 2013-07-15 10:38:29 3.0KB 307 razy
4 22.07.2013.13.01.38_obowiA_zujA_ca_SIWZ.pdf (PDF, 1.0MB) 2013-07-22 13:01:38 1.0MB 343 razy
5 22.07.2013.13.01.09_Odpowiedzi_na_pytania.pdf (PDF, 397KB) 2013-07-22 13:01:09 397KB 340 razy
Odwołania
1 19.07.2013.08.40.20_283318-2013.html (HTML, 1.8KB) 2013-07-19 08:40:20 1.8KB 308 razy
2 19.07.2013.08.40.38_zmiana_terminu_skA_adania_ofert.docx (DOCX, 17.KB) 2013-07-19 08:40:38 17.KB 309 razy
Wynik postępowania
1 07.08.2013.08.54.56_inf_o_wynikach.pdf (PDF, 164KB) 2013-08-07 08:54:56 164KB 331 razy
Udzielenie zamówienia
1 16.08.2013.13.46.37_331678-2013.html (HTML, 3.8KB) 2013-08-16 13:46:37 3.8KB 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 12-07-2013 10:22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 12-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 16-08-2013 13:46:37