Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządkowanie terenu po ogródkach działkowych

Kąty Wrocławskie: Porządkowanie terenu po ogródkach działkowych
Numer ogłoszenia: 217344 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Porządkowanie terenu po ogródkach działkowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Porządkowanie terenu po ogródkach działkowych przy ul. Norwida w obrębie działki nr 11 AM-21 obręb Kąty Wrocławskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Porządkowanie terenu po ogródkach działkowych. przy ul. Norwida w obrębie działki nr 11 AM-21 obręb Kąty Wrocławskie obejmuje: a)Karczowanie krzewów, b)Karczowanie drzew owocowych średnicy 36-55 cm, c)Rozbiórka budynków murowanych i betonowych, d)Rozbiórka budynków drewnianych, e)Rozbiórka ogrodzeń z siatki, f)Rozbiórka ogrodzeń pozostałych, g)Wywóz na wysypisko płyty azbestowo-cementowych wraz z neutralizacją, h)Wywóz gruzu i humusu na wysypisko na odległość do 4,5 km wraz z rozplantowaniem w miejscu złożenia, i)Niwelacja (wyrównanie) uprzątniętego terenu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1.Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1.wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 1.2.skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; W przypadku określonym w pkt. 1.1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas wstrzymania robót. 2.Zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: 2.1w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 2.2w przypadku siły wyższej; 2.3zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 2.4zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.06.2013.09.05.47_217344-2013.html (HTML, 9.9KB) 2013-06-06 09:05:47 9.9KB 306 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zdjecia.zip (ZIP, 39.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 09:18:31 39.MB 197 razy
2 06.06.2013.09.07.04_Lokalizacja_dzialki.jpg (JPG, 267KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 09:07:04 267KB 189 razy
3 06.06.2013.09.07.51_plan_rozbiorki.pdf (PDF, 140KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 09:07:51 140KB 345 razy
4 06.06.2013.09.07.16_Opis_do_wyceny_szacunkowej.pdf (PDF, 193KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 09:07:16 193KB 206 razy
5 06.06.2013.09.05.47_SIWZ.pdf (PDF, 519KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 09:05:47 519KB 223 razy
6 06.06.2013.09.06.08_zalacznik_nr_2_do_umowy.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 09:06:08 44.KB 183 razy
7 06.06.2013.09.07.28_przedmiar.pdf (PDF, 19.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 09:07:28 19.KB 204 razy
8 06.06.2013.09.08.10_STWIOR.pdf (PDF, 263KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 09:08:10 263KB 191 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 17.06.2013.14.35.30_odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 148KB) 2013-06-17 14:35:30 148KB 331 razy
Wynik postępowania
1 03.07.2013.14.47.08_inf_o_wynikachBIP.pdf (PDF, 166KB) 2013-07-03 14:47:08 166KB 371 razy
Udzielenie zamówienia
1 10.07.2013.12.06.12_udzielenie_zamowienia.html (HTML, 3.7KB) 2013-07-10 12:06:12 3.7KB 318 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Kienc-Brachmańska 06-06-2013 09:05:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 06-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Ewa Kienc-Brachmańska 10-07-2013 12:06:12