Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ul. Akacjowej w Smolcu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

BUDOWA DROGI WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

I OŚWIETLENIEM ULICZNYM W UL. AKACJOWEJ

W SMOLCU

 

 1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej,

 2. Wykonanie chodników z kostki betonowej,

 3. Wykonanie zjazdów na posesje,

 4. Wykonanie kanalizacji deszczowej,

 5. Wykonanie oświetlenia ulicznego,

 6. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

UWAGA !

W roku 2011 realizowane i rozliczone zostaną roboty maksymalnie do wartości brutto
295.000,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2012. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, organizacji robót w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojścia do posesji, a także podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsc prowadzenia działalności, wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

Wywóz nadmiaru gruntu na odległość 15 km. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

Wykonawca jest obowiązany dokonać wizji w terenie we własnym zakresie.

3) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy jest możliwe w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza zakres zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

  1. Wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót;

  2. Konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień przez uprawnione organy i właścicieli mediów,

  3. Stwierdzenia występowania w obrębie realizowanych robót nie naniesionych na mapie sieci kolidujących z rozwiązaniami projektowymi,

  4. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów
   o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

  5. Klęskę żywiołową;

  6. Siłę wyższą;

  7. Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu,

  8. Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano
   w opisie przedmiotu zamówienia.

  1. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

  2. Zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

4) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2012 r. w tym wykonanie kanalizacji deszczowej w terminie do dnia 30.06.2012 r.

5) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

7) Termin składania ofert upływa dnia 26.10.2011r. godz. 10.30 Oferty należy złożyć w siedzibie

Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

8) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa waga 100 %

9) Wadium: 20. 000

10) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

11)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

12) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji,

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia-budowę dróg

gminnych;

- wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. D o wartości każdego zadania minimum 500.000 PLN (brutto).

- wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie kanalizacji grawitacyjnej o wartości zadania minimum 200.000 PLN (brutto).

- wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą

starannością jako wykonawca, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie oświetlenia

drogowego o wartości zadania minimum 100.000 PLN (brutto).

- dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane

do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze

specyfiki niniejszego zamówienia. Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia

funkcji Kierownik Budowy:

a) doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy

prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi

klasy min. D.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

pełnienie funkcji Kierownika Budowy na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub

remont drogi klasy min. D o wartości minimum 500.000 PLN (brutto).

- roboty należy prowadzić w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojścia do posesji oraz podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsca prowadzenia działalności.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za

straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała

albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania umowy przez

Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 100 000 zł na jeden wypadek

niezależnie od ilości zdarzeń. Ubezpieczenie winno ubezpieczać każdą ze stron umowy oraz

podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć mienie w trakcie budowy,

montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych od utraty, zniszczenia lub

uszkodzenia w skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym.

Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niższą niż

100.000zł. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w

powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania

przez Zamawiającego końcowego odbioru. Umowy ubezpieczenia będą dostarczone

Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizację

zadania. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnić wypłatę odszkodowania płatnego w walucie

polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. Wykonawca jest obowiązany również do przedłożenia Zamawiającemu kopii dowodów wpłat składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Kwota ta zostanie potrącona z przysługujących Wykonawcy należności.

- Wykonawca wypełni harmonogram rzeczowo-finansowy robót uwzględniający treść § 7 ust. 2

wzoru umowy.

13) Wyklucza się z ubiegania o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

14) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

15) Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Czesław Stec (sprawy

techniczne) tel. (071) 390-72-09 w godz. 900 do 1400 oraz Anna Niedźwiedzka (sprawy

formalne) tel.(071) 390-71-50

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2011 r.
pod nr 324256 - 2011

Ogłoszenie umieszcza się na okres 18 dni, od dnia 07. 10. 2011 r. do dnia 26. 10. 2011r.

Kąty Wrocławskie, dnia 07.10.2011r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 196KB) 2011-10-07 12:50:09 196KB 297 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedmiar_RobA_t_KD_Akacjowa.pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:55:42 55.KB 261 razy
2 RYS._NR_4._SCHEMAT_MONTAA_U_REGULATORA_WYPA_YWU.pdf (PDF, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:56:16 45.KB 213 razy
3 Smolec_oA_w_uliczne-przedmiar.pdf (PDF, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:56:44 28.KB 270 razy
4 OPIS_PW_Akacjowa.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:54:29 110KB 228 razy
5 Przedmiar_RobA_t_AKACJOWA_DROGI.pdf (PDF, 220KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:55:11 220KB 242 razy
6 Specyfikacja_Techniczna_kanalizacja_deszczowa_AKACJOWA.pdf (PDF, 347KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:56:24 347KB 394 razy
7 Specyfikacja_techniczna_DROGI_Akacjowa.pdf (PDF, 873KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:55:20 873KB 235 razy
8 Smolec_oA_wietlenie_ulicy_Akacjowej.doc (DOC, 55KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:56:54 55KB 398 razy
9 RYS._NR_3._SCHEMAT_WYLOTU_DO_ROWU.PDF (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:56:08 127KB 206 razy
10 Plan_syt_Akacjowa.pdf (PDF, 506KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:54:40 506KB 354 razy
11 SIWZ.pdf (PDF, 535KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:50:09 535KB 331 razy
12 Harman_rz-f_B-do_przetargu-.xls (XLS, 33KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:50:57 33KB 222 razy
13 SST_-_Smolec,_ul_1_._Akacjowa.doc (DOC, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:57:02 129KB 228 razy
14 RYS._NR_1._PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU_UL._AKACJOWA.pdf (PDF, 537KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:55:51 537KB 229 razy
15 Opis_PW_kanalizacja_deszczowa_AKACJOWA.pdf (PDF, 337KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:55:33 337KB 409 razy
16 Profil_Akacjowa.pdf (PDF, 160KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:55:01 160KB 173 razy
17 Konstrukcja_Akacjowa.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:54:20 89.KB 216 razy
18 smolec_akacjowa.TIF (TIF, 262KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:56:37 262KB 206 razy
19 RYS._NR_2._PROFIL_KANALIZACJI_DESZCZOWEJ.pdf (PDF, 299KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 12:56:00 299KB 222 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Hebanowa_pozwolenie_w-p_1.tif (TIF, 278KB) 2011-10-25 08:44:14 278KB 310 razy
2 Hebanowa_pozwolenie_w-p_4.tif (TIF, 118KB) 2011-10-25 08:44:57 118KB 304 razy
3 Hebanowa_pozwolenie_w-p_3.tif (TIF, 283KB) 2011-10-25 08:44:45 283KB 319 razy
4 Hebanowa_pozwolenie_w-p_2.tif (TIF, 282KB) 2011-10-25 08:44:34 282KB 353 razy
5 Akacjowa_uzgodnienie_DZMiUW.tif (TIF, 140KB) 2011-10-25 08:42:14 140KB 342 razy
6 modyfikacja_ogA_oszenia.pdf (PDF, 113KB) 2011-10-11 14:47:37 113KB 376 razy
7 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 230KB) 2011-10-25 08:40:05 230KB 312 razy
8 Akacjowa_uzgodnienie_ZUDP_1.tif (TIF, 188KB) 2011-10-25 08:42:33 188KB 292 razy
9 Akacjowa_uzgodnienie_ZUDP_2.tif (TIF, 49.KB) 2011-10-25 08:43:02 49.KB 317 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_skA_adania_ofert.pdf (PDF, 130KB) 2011-10-25 09:07:03 130KB 309 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty.pdf (PDF, 206KB) 2011-11-22 12:15:02 206KB 371 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 07-10-2011 12:50:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 22-11-2011 12:15:03