Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Jaszkotle - Mokronos Górny


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO RELACJI JASZKOTLE - MOKRONOS GÓRNY”

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

2. Zakres zamówienia obejmuje modernizację drogi transportu rolnego relacji Jaszkotle - Mokronos Górny
w zakresie robót:

- karczowanie pozostawionych po wycince drzew karpin ( wraz z ich wywiezieniem),

- zdjęcie warstwy (nadmiaru) ziemi, darni i humusu,

- oczyszczenie przepustów pod konstrukcją drogi,

- mechaniczne profilowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi,

- wykonanie koryta ( w miejscach poszerzeń drogi),

- niwelacja podbudowy,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej,

- przygotowanie warstw (dolnej i górnej ) jezdni,

- skropienie jezdni emulsją asfaltową.

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1 do umowy. 3.3. Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu robót, a dokumentacja projektowa zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu.

3) Termin wykonania zamówienia: 15 listopada 2011 r .

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2011 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 7.000,00 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej jedno zadanie polegające na modernizacji dróg
o wartości zadania minimum 300.000,00 PLN (brutto) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

- Oświadczą, iż dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia ( Kierownik robót - uprawnienia drogowe).

12. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Stanisław Chojecki tel. (071) 390-72-37
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2011r. pod nr 299424 - 2011

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 21-09-2011 do dnia 07-10-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 21.09.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 219KB) 2011-09-21 14:15:16 219KB 307 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 205KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:15:17 205KB 225 razy
2 MAPA__EWIDENCJI.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:17:10 255KB 179 razy
3 STRONA_TYT_SST.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:18:44 81.KB 159 razy
4 PZ_1.pdf (PDF, 333KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:18:06 333KB 160 razy
5 MAPY_OPINIODAWCZE.pdf (PDF, 466KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:17:35 466KB 144 razy
6 przedmiar.pdf (PDF, 315KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:15:34 315KB 189 razy
7 SST.pdf (PDF, 478KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:19:00 478KB 144 razy
8 ETAP_I__A_A.pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:16:05 219KB 168 razy
9 PZ_3.pdf (PDF, 387KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:18:31 387KB 158 razy
10 G__2011_MOKRONOS_22_08_PZ.pdf (PDF, 635KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:16:52 635KB 145 razy
11 ETAP_I_B_B.pdf (PDF, 228KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:16:16 228KB 159 razy
12 PZ_2.pdf (PDF, 389KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:18:18 389KB 160 razy
13 SIWZ.pdf (PDF, 548KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-23 11:08:46 548KB 145 razy
14 LOKALIZACJA__ZADANIA.pdf (PDF, 359KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:17:01 359KB 171 razy
15 MAPA_OPINI.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:17:20 81.KB 158 razy
16 ETAP_I_C_C.pdf (PDF, 195KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:16:29 195KB 143 razy
17 OPIS__TECHNICZNY.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-21 14:17:54 127KB 194 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 259KB) 2011-09-28 09:47:15 259KB 341 razy
2 Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf (PDF, 257KB) 2011-09-30 13:53:01 257KB 312 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 166KB) 2011-10-12 12:42:19 166KB 333 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 161KB) 2011-10-19 11:16:53 161KB 313 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 21-09-2011 14:15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 21-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 19-10-2011 11:16:53