Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONT I MODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZWIĄZKU Z MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

REMONT I MODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZWIĄZKU Z MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ

 

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45311000-9 Instalacje elektryczne

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu wraz z wykonaniem elewacji zewnętrznej i wewnętrznej w dziedzińcu ratusza, a także wykonanie windy zewnętrznej wraz z dojściem i zagospodarowaniem dziedzińca ratusza przy ul. Rynek 1 w Kątach Wrocławskich, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.2. Montowana winda powinna posiadać opcję, w której podczas wyłączenia prądu i pożaru w budynku winda będzie działać i przewozić ludzi z poszczególnych kondygnacji na sam dół.

2.3. Należy wykonać dojście do windy od głównego wejścia do budynku umożliwiające przejazd i przejście osobom niepełnosprawnym.

2.4. Inwestor udostępnia komunikację wewnątrz budynku tylko w godzinach pracy urzędu.

2.5. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za stan techniczny miejsc bezpośrednio sąsiadujących z częścią wewnętrzną budynku i ponosi wszelkie koszty związane, z powstałymi na skutek realizacji zadania, usterkami wewnątrz i na zewnątrz budynku.

2.6. Wykonawca oświadczy, że przeprowadzany remont nie spowoduje przestoi w prawidłowym funkcjonowaniu urzędu.

2.7. Wykonawca dokona szczegółowej inwentaryzacji wszystkich belek stropowych i w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia remontu stropu nad I-szym piętrem ratusza przedstawi zakres i wycenę Inwestorowi. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód z winy Wykonawcy podczas wykonywania przez niego prac budowlanych, będzie on musiał doprowadzić uszkodzony element budynku do stanu pierwotnego.

2.8. Wykonawca musi posiadać uprawnienia dekarskie i budowlane do wykonywania prac (określone w SIWZ) oraz zabezpieczy teren budowy wokół urzędu w sposób zgodny z przepisami BHP.

2.9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w tym dojście i wejście do urzędu.

2.10. Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Wykonawcę wewnątrz i na zewnątrz budynku, jak również na terenie i zapleczu budowy.

2.11 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie
art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie:

 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

   1. wystąpienia prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności.

3) Termin wykonania zamówienia: 28- 09-2012 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2011r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 30.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Posiadają uprawnienia dekarskie i budowlane do wykonywania prac

- Udokumentują, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 (dwie) roboty dekarskie, o wartości co najmniej 250.000 zł netto polegające na remoncie, odtworzeniu, renowacji starych konstrukcji drewnianych w istniejącym budynku użyteczności publicznej oznaczonym jako obiekt wpisany do rejestru zabytków lub podlegającym ochronie konserwatorskiej i potwierdzą dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty powinny określać zakres i wartość robót), a także że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 500.000 zł netto polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 5000m3. Wykonawca musi spełnić obydwa wymagania jednocześnie.

- Wykonawca powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa tj. powinien dysponować

b) Pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach ciesielskich, odtworzeniowych renowacyjnych starych elewacji i konstrukcji drewnianych - Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie

- Posiadają ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wystarczającej
na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń już wykonanych robót, powstałych w trakcie prowadzenia prac przy realizacji zamówienia - na kwotę nie mniejszą
niż 900 000,00 zł.

- Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

12. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Krzysztof Zaniewski tel. (071) 390-72-34
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13 Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2011 r.
pod nr 286046 - 2011

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 13-09-2011 do dnia 29-09-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 13.09.2011r .

 • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

 • wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym,

   1. wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót.

  1. Zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy w przypadku:

     1. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy,

     2. nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,

     3. jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

  2. zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

  3. zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

  4. zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

  5. Zmiany umowy wynikającej z konieczności przeprowadzenia remontu stropu nad I-szym piętrem budynku Ratusza, pogorszeniem się stanu technicznego budynku, koniecznością wykonania robót dodatkowych, wystąpieniem nieprzewidzianych w dniu opracowywania dokumentacji technicznej i przedmiaru robót, prac powiązanych z przedmiotem umowy , w tym zmiany zakresu robót, zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • Kierownikiem budowy, który posiada:

   • uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

   • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

   • doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami, wartości każdej nie mniej niż 1.500 000,00 zł brutto, polegającymi na remoncie, odtworzeniu, renowacji starych elewacji i konstrukcji drewnianych dachu w istniejącym budynku. Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia, które powinny zawierać zakres i wartość robót.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 245KB) 2011-09-13 12:52:40 245KB 309 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PB_WINDA_ekspertyza_tech.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:00:06 72.KB 241 razy
2 PB_INWENTARYZACJA_PRZEKROJ.pdf (PDF, 247KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:03:23 247KB 211 razy
3 Zal._nr_5_do_SIWZ.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:52:53 117KB 261 razy
4 PB_ARCHITEKTURA_RZUT_-1_PRZYZIEMIE.pdf (PDF, 514KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:02:33 514KB 217 razy
5 PB_WINDA_konstr_ZESTAWIENIE_STALI_ksztaA_towej_szybu_PB.pdf (PDF, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:00:33 30.KB 559 razy
6 PB_WINDA_konstr_ZESTAWIENIE_STALI__FUDNADMENTU_POD_SZYB.pdf (PDF, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:00:18 42.KB 240 razy
7 PB_INWENTARYZACJA_RZUT_PIETER.pdf (PDF, 272KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:03:36 272KB 211 razy
8 elewacja_pA_A_nocno-zachodnia_zewn_.pdf (PDF, 857KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:54:44 857KB 223 razy
9 rzut_poddasza_inwentaryzacja_konstrukcyjna.pdf (PDF, 3.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:55:50 3.0MB 230 razy
10 SPECYFIKACJA_-_ELEWACJA_zewn-_KA_TY_WROCA_AWSKIE.pdf (PDF, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:05:30 210KB 247 razy
11 projekt_budowlany_zestawienie_rysunkA_w.pdf (PDF, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:55:20 92.KB 253 razy
12 PB_ELEWACJE_RATUSZ-Ewew.pdf (PDF, 696KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:58:15 696KB 217 razy
13 PRZEDMIAR_-_ELEWACJA_zewn-_KATY_WROCA_AWSKIE.pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:53:16 107KB 272 razy
14 elewacja_poA_udniowo-wschodnia_zewn.pdf (PDF, 814KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:54:03 814KB 236 razy
15 PB_ELEWACJE_RATUSZ-PB_Ewew.kolor.pdf (PDF, 912KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:59:29 912KB 218 razy
16 elewacja_pA_A_nocno-wschodnia_zewn.pdf (PDF, 913KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:54:29 913KB 222 razy
17 PB_ELEWACJE_RATUSZ-PB_E2.kolor.pdf (PDF, 515KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:58:43 515KB 227 razy
18 PB_ELEWACJE_RATUSZ-PB_E4.kolor.pdf (PDF, 619KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:59:08 619KB 209 razy
19 PB_ARCHITEKTURA_RZUT_0_PARTERU.pdf (PDF, 238KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:02:08 238KB 235 razy
20 PB_PLAN_ZAGOSPODAROWNIA_TERENU.pdf (PDF, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:04:39 3.4MB 235 razy
21 strona_tytuA_owa_str_1_06.11.2009-PB.pdf (PDF, 743KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:56:35 743KB 255 razy
22 PB_ARCHITEKTURA_RZUT_1_PIETRA.pdf (PDF, 283KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:02:21 283KB 218 razy
23 PB_ELEWACJE_RATUSZ-PB_E3.kolor.pdf (PDF, 813KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:58:56 813KB 213 razy
24 opis_PB_-_Remont_elewacji_budynku_Ratusza_w_KA_tach_Wr..pdf (PDF, 7.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:57:10 7.5MB 388 razy
25 projekt_budowlany_-_opis.pdf (PDF, 205KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:55:10 205KB 418 razy
26 SPECYFIKACJA_-_WINDA.pdf (PDF, 327KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:05:43 327KB 280 razy
27 PB_STRONA_TYTUA_OWA.pdf (PDF, 223KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:04:56 223KB 301 razy
28 PB_INWENTARYZACJA_RZUT_PRZYZIEMIA.pdf (PDF, 230KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:03:50 230KB 237 razy
29 PB_ELEWACJE_RATUSZ-PB_E1.kolor.pdf (PDF, 764KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:58:31 764KB 238 razy
30 PB_ARCHITEKTURA_ELEWACJA_POLNOCNO_WSCHODNIA.pdf (PDF, 240KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:01:33 240KB 214 razy
31 PB_ELEWACJE_RATUSZ-E3.pdf (PDF, 609KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:57:52 609KB 211 razy
32 PB_ELEKTRYKA_SCHEMAT.pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:03:02 152KB 218 razy
33 SPECYFIKACJA_-_WYMIANA_POKRYCIA_DACHU.pdf (PDF, 311KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:05:55 311KB 297 razy
34 PB_ARCHITEKTURA_ELEWACJA_PLD_WSCH.pdf (PDF, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:01:07 145KB 221 razy
35 PB_KONSTRUKCJA_PRZEKROJE.pdf (PDF, 267KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:04:04 267KB 244 razy
36 elewacja_poA_udniowo-zachodnia_zewn.pdf (PDF, 901KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:54:16 901KB 227 razy
37 SPECYFIKACJA_-_ELEWACJA_wewn_DZIEDZIA_CA.pdf (PDF, 253KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:05:15 253KB 242 razy
38 SIWZ.pdf (PDF, 618KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:52:40 618KB 467 razy
39 projekt_budowlany_zestawienie_wiA_Aoby.pdf (PDF, 99.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:55:32 99.KB 224 razy
40 PB_KONSTRUKCJA_RZUTY.pdf (PDF, 429KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:04:19 429KB 244 razy
41 PB_ELEWACJE_RATUSZ-E4.pdf (PDF, 472KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:58:03 472KB 212 razy
42 rzut_wiA_Aoby_dachowej_-_inwentaryzacja_architektoniczna.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:56:18 1.5MB 246 razy
43 PB_ELEWACJE_RATUSZ-E1.pdf (PDF, 550KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:57:26 550KB 257 razy
44 rzut_poddasza_inwentaryzacja.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:56:03 1.6MB 228 razy
45 PB_ELEWACJE_RATUSZ-E2.pdf (PDF, 400KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:57:39 400KB 214 razy
46 PRZEDMIAR_-_WINDA_ath.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:53:27 91.KB 290 razy
47 PB_ARCHITEKTURA_UKA_AD_POSADZKI.pdf (PDF, 318KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:02:47 318KB 212 razy
48 PB_ARCHITEKTURA_ELEWACJA_PRZEKROJ.pdf (PDF, 353KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:01:44 353KB 213 razy
49 elewacje_wewnetrzne.pdf (PDF, 779KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:54:57 779KB 226 razy
50 REMONT_DACHU_-_PRZEDMIAR.pdf (PDF, 95.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:53:38 95.KB 284 razy
51 PB_WINDA_OPIS_CALOSCI.pdf (PDF, 166KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:00:44 166KB 294 razy
52 PRZEDMIAR_-_ELEWACJA_wewn_DZIEDZIA_CA.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 12:53:05 67.KB 296 razy
53 PB_ARCHITEKTURA_ELEWACJA_PLD_ZACH.pdf (PDF, 274KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-13 13:01:19 274KB 218 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA__1.pdf (PDF, 189KB) 2011-09-22 12:07:29 189KB 299 razy
2 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_5.pdf (PDF, 204KB) 2011-09-30 09:12:21 204KB 296 razy
3 wiA_Aoba__OR-0910-PW-AH-08.pdf (PDF, 549KB) 2011-09-29 09:33:05 549KB 284 razy
4 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_2.pdf (PDF, 413KB) 2011-09-28 14:26:00 413KB 565 razy
5 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_3.pdf (PDF, 160KB) 2011-09-29 09:28:17 160KB 285 razy
6 wiA_Aoba_OR-0910-PW-AV-09.pdf (PDF, 536KB) 2011-09-29 09:33:36 536KB 308 razy
7 zaA_._nr_2_do_umowy_-__harmonogram_rzecz-fin.pdf (PDF, 255KB) 2011-09-22 12:07:52 255KB 458 razy
8 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_4.pdf (PDF, 194KB) 2011-09-29 13:53:13 194KB 283 razy
9 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_6.pdf (PDF, 209KB) 2011-10-03 14:22:43 209KB 339 razy
Odwołania
1 06_zmiana_terminu_skA_adania_ofert.pdf (PDF, 41.KB) 2011-09-27 14:30:28 41.KB 301 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 216KB) 2011-11-03 12:54:30 216KB 335 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 202KB) 2011-11-17 11:01:13 202KB 315 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 13-09-2011 12:52:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 13-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 18-11-2011 11:32:14