Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA DROGI WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W UL. HEBANOWEJ W SMOLCU

                                                              OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                                                                       

                                                                                       GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

                                                                                          UL. RYNEK - RATUSZ 1

                                                                                         55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

                                                                   ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

                                             

                                                                  „BUDOWA DROGI WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ    

                                                                                     W UL. HEBANOWEJ W SMOLCU”    

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

  45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,    

                        autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

2) Zakres zamówienia obejmuje :        

 1. Wykonanie drogi o nawierzchni z koski betonowej,

 2. Wykonanie chodników z kostki betonowej wzdłuż ul. Hebanowej,

 3. Wykonanie zjazdów na posesje,

 4. Wykonanie kanalizacji deszczowej,

 5. Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 15 km.

 6. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót zgodnie z harmonogramem; należy zapewnić wszystkim mieszkańcom dojście do posesji, a także podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsc prowadzenia działalności, wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów
  i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowyi nie stanowi podstawy do wyceny robót.

3)  Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,     przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy jest możliwe w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza zakres zawarty w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia, a mianowicie:   

 Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

 • Wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót;

 • Konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień przez uprawnione organy i właścicieli mediów,

 • Stwierdzenia występowania w obrębie realizowanych robót nie naniesionych na mapie sieci kolidujących z rozwiązaniami projektowymi,

 • Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów
  o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

 • Klęskę żywiołową;

 • Siłę wyższą;

 • Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu,

 • Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano
  w opisie przedmiotu zamówienia.

 • Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

 • Zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

4)Termin wykonania zamówienia:  30 lipca 2012 r.

5) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego

zadania.

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż

określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

7) Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2011 r. godz. 9.30.

8) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

9) Wadium - 23.000,00 zł

10) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

11) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie

internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

12) Warunki udziału w postępowaniu:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji,

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia-budowę dróg gminnych;

 • wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia  niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. D o wartości  każdego zadania minimum 500.000 PLN (brutto).

 •  wykażą, że w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z  należytą starannością jako wykonawca, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie kanalizacji grawitacyjnej o wartości zadania minimum 200.000 PLN (brutto).

 • dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia  budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie nie wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia. Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownik Budowy: 

 • a) doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. D.

 • b) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pełnienie funkcji Kierownika Budowy na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub remont drogi klasy min. D. o wartości minimum 100.000 PLN (brutto).

 • Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojścia do posesji oraz podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsca prowadzenia działalności.

 • Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania umowy przez Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 100 000 zł na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. Ubezpieczenie winno ubezpieczać każdą ze stron umowy oraz podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 100.000zł. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru. Umowy ubezpieczenia będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizację zadania. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnić wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. Wykonawca jest zobowiązany również do przedłożenia Zamawiającemu kopii dowodów wpłat składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Kwota ta zostanie potrącona z przysługujących Wykonawcy należności.

13) Wyklucza się z ubiegania o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

14) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

15) Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Czesław Stec (sprawy techniczne)

tel. (071) 390-72-09 w godz. 900 do 1400 oraz Anna Niedźwiedzka (sprawy formalne) tel.(071) 390-71-50

13) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2011 r. pod nr 258636 -2011

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 15 dni, od dnia 25. 08. 2011 r. do dnia 09. 09. 2011r.

Kąty Wrocławskie, dnia 25.08.2011r.            

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu.doc (DOC, 70.KB) 2011-08-25 11:31:06 70.KB 275 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Techniczna_DROGI_Hebanowa.pdf (PDF, 873KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:55:34 873KB 241 razy
2 Profil_Hebanowa.pdf (PDF, 177KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:54:08 177KB 129 razy
3 OPIS_PW_Hebanowa.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:52:50 112KB 225 razy
4 Przedmiar_RobA_t__KD_Hebanowa.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:56:20 51.KB 170 razy
5 specyfikacja_drogi.doc (DOC, 302KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:35:49 302KB 188 razy
6 Konstrukcja_Hebanowa.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:51:52 88.KB 141 razy
7 RYS._NR_1._PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU_UL._HEBANOWA.pdf (PDF, 559KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:57:04 559KB 142 razy
8 Przedmiar_robA_t_HEBANOWA_DROGI.pdf (PDF, 220KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:54:34 220KB 186 razy
9 Harman_rz-f_B-do_przetargu-.xls (XLS, 68KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:51:10 68KB 144 razy
10 Plan_syt_Hebanowa.pdf (PDF, 593KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:53:42 593KB 178 razy
11 Opis_PW_kanalizacja_deszczowa_HEBANOWA.pdf (PDF, 336KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:56:03 336KB 224 razy
12 Specyfikacja_Techniczna_kanalizacja_deszczowa_HEBANOWA.pdf (PDF, 345KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:57:38 345KB 163 razy
13 RYS._NR_2._PROFIL_KANALIZACJI_DESZCZOWEJ.pdf (PDF, 299KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-25 11:57:21 299KB 137 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi_3.pdf (PDF, 107KB) 2011-09-14 14:06:34 107KB 286 razy
2 Hebanowa_uzgodnienie_ZUDP_1.tif (TIF, 188KB) 2011-09-13 11:04:17 188KB 312 razy
3 Hebanowa_pozwolenie_w-p_1.tif (TIF, 278KB) 2011-09-13 11:03:05 278KB 296 razy
4 Hebanowa_oA_wietlenie_inwentaryzacja_powykonawcza.pdf (PDF, 1.9MB) 2011-09-13 11:02:44 1.9MB 314 razy
5 Hebanowa_pozwolenie_w-p_4.tif (TIF, 118KB) 2011-09-13 11:03:48 118KB 284 razy
6 Hebanowa_pozwolenie_w-p_3.tif (TIF, 283KB) 2011-09-13 11:03:35 283KB 294 razy
7 modyfikacja.pdf (PDF, 204KB) 2011-08-26 13:42:33 204KB 304 razy
8 Hebanowa_uzgodnienie_DZMiUW.tif (TIF, 140KB) 2011-09-13 11:04:02 140KB 290 razy
9 Hebanowa_pozwolenie_w-p_2.tif (TIF, 282KB) 2011-09-13 11:03:20 282KB 309 razy
10 Hebanowa_uzgodnienie_ZUDP_2.tif (TIF, 49.KB) 2011-09-13 11:04:33 49.KB 311 razy
11 odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf (PDF, 148KB) 2011-09-12 13:10:13 148KB 292 razy
12 uzupeA_nienie_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA__z_dn._12.09.11.pdf (PDF, 105KB) 2011-09-13 11:02:16 105KB 309 razy
13 przekroj_poprzeczny_oA_wietlenie.pdf (PDF, 275KB) 2011-09-13 11:05:09 275KB 331 razy
14 opis_oA_wietlenie.pdf (PDF, 2.1MB) 2011-09-13 11:04:53 2.1MB 351 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_skA_adania_ofert.pdf (PDF, 129KB) 2011-09-07 15:05:32 129KB 311 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 212KB) 2011-10-10 13:54:49 212KB 435 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 25-08-2011 11:31:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Krysmalski 25-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 10-10-2011 13:54:49