Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

MODERNIZACJA POBOCZY DRÓG - CHODNIKI NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

MODERNIZACJA POBOCZY DRÓG - CHODNIKI
NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

 

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.23.32.22-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2. Zakres zamówienia stanowi remont chodników na terenie gminy Katy Wrocławskie w miejscowościach: Samotwór, Kozłów, Smolec, Kąty Wrocławskie obejmujących:

  • roboty rozbiórkowe krawężników, nawierzchni drogowej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego,

  • mechaniczne roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie,

  • regulacje krawężników oraz ustawienie nowych na podbudowie betonowej,

  • regulacja studzienek dla włazów kanałowych i studzienek telefonicznych,

  • wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej,

  • wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki brukowej,

  • oznakowanie pionowe.

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót .

3) Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2011 r .

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2011 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 7.000,00 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej jedno zadanie polegające na remoncie chodników o wartości zadania minimum 200.000,00 PLN (brutto) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

- Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia ( Kierownik robót - uprawnienia drogowe).

12. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Stanisław Chojecki tel. (071) 390-72-37
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2011 r. pod nr 186876- 2011

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 19 dni, od dnia 06-07-2011 do dnia 25-07-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 06.07.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 221KB) 2011-07-06 14:02:43 221KB 309 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PLACE_POD_KONTENERY.xls (XLS, 26KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:07:42 26KB 36 razy
2 MALKOWICE-SZKOLNA.xls (XLS, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:06:23 29.KB 33 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 227KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:02:43 227KB 60 razy
4 KATY-NOWOWIEJSKA.xls (XLS, 37KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:05:28 37KB 45 razy
5 ZACHOWICE-SA_ONECZNA.xls (XLS, 44KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:08:28 44KB 51 razy
6 SMOLEC-POLNA_ETAP.xls (XLS, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:08:13 38KB 44 razy
7 PIETRZYKOWICE_-_SMOLECKA.xls (XLS, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:07:09 36.KB 40 razy
8 SMOLEC-GA_OWNA-ETAP_I.xls (XLS, 39KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:07:55 39KB 44 razy
9 KILIANOW.xls (XLS, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:05:58 34.KB 38 razy
10 PLAC_GNIECHOWICE.xls (XLS, 33KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:07:30 33KB 42 razy
11 KATY-STRAZACKA.xls (XLS, 52.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 14:05:36 52.KB 54 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 299KB) 2011-07-18 07:47:57 299KB 297 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 204KB) 2011-08-01 08:17:38 204KB 322 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 163KB) 2011-08-11 08:40:37 163KB 306 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 06-07-2011 14:02:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 06-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 11-08-2011 08:40:37