Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej przy ulicy Kąteckiej 59 w Gniechowicach


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY KĄTECKIEJ 59
W GNIECHOWICACH”

 

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331110-0 Instalowanie kotłów

2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej przy ulicy Kąteckiej 59
w Gniechowicach”.

2.2. Szczegółowy zakres robót został określony w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym
zał. nr 1 do umowy .

2.3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

2.4 Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych przedmiotem zamówienia. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Umowy.

2.5 Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony.

2.6 Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane.

2.7 Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2.8 Dokumentacja projektowa zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu

2.9 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1ust.2 umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy ;

  2. Konieczność wykonania robót dodatkowych;

  3. Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

  4. Wprowadzenie zmiany, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

  5. Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane o nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy;

  6. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

  7. Klęska żywiołowa;

  8. Siła wyższa;

  9. Zmiana przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

  10. Zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

  11. Zmiana osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

  12. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak intensywne opady trwające min. 7 kolejnych dni, pokrywa śnieżna utrzymująca się powyżej 1 miesiąca, które to uniemożliwiałyby prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB.

3) Termin wykonania zamówienia: 30- 01-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2011r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 17.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Udokumentują, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane, wartości każdej nie mniej niż 500 000,00 zł brutto, polegające na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie.

oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

- Wykonawca powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa tj. powinien dysponować

 • Kierownikiem budowy, który posiada:

  • uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

  • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

  • doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami, wartości każdej nie mniej niż 500 000,00 zł brutto, polegającymi na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej - jako kierownik budowy,

 • Kierownikiem robót branży elektrycznej, który posiada:

  • uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

  • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

  • doświadczenie w kierowaniu robót budowlanych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej dwóch budowach jako kierownik budowy lub kierownik robót.

    • Kierownikiem robót branży sanitarnej, który posiada:

  • uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

  • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

  • doświadczenie w kierowaniu robót budowlanych w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych na co najmniej dwóch budowach jako kierownik budowy lub kierownik robót.

Do oferty Wykonawca winien załączyć:

 • uproszczone kosztorysy ofertowe w poszczególnych branżach zgodne z przedmiarami

 • zestawienie rzeczowo-finansowe wg. wzoru

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje.

 

12. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Grzelakowska tel. (071) 390-71-49
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13 Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2011 r.
pod nr 163434 - 2011

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 18 dni, od dnia 17-06-2011 do dnia 05-07-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 17.06.2011r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 400KB) 2011-06-17 14:10:42 400KB 330 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 E8_-_SCHEMAT_STRUKTURALNY.pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:22:10 55.KB 147 razy
2 kuchnia_i_sanitar_PRZEDM.ELEKTR..pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:13:50 55.KB 191 razy
3 S_4_aksonometria_inst.wodociA_gowej.pdf (PDF, 172KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:24:53 172KB 150 razy
4 E6_-_SCHEMAT_STRUKTURALNY_2.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:21:49 70.KB 143 razy
5 S_5_PRZEKRA_J_B-B_i_C-C_WENTYLACJA.pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:23:15 93.KB 150 razy
6 E2_-_RZUT_PRZYZIEMIA.pdf (PDF, 284KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:21:04 284KB 149 razy
7 S_2_RZUT_PRZYZIEMIA.pdf (PDF, 379KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:24:29 379KB 142 razy
8 A11-ZESTAWIENIE_STOLARKI_DRZWIOWEJ_2.pdf (PDF, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:20:05 53.KB 156 razy
9 SST_02.04.00_zbrojenie_GNIE.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:30:02 56.KB 146 razy
10 SST_02.08.00_okA_adziny_A_cian_i_podA_A_g_z_pA_ytek_ceramicznych_GNIE.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:30:46 75.KB 145 razy
11 GNIECHOWICE.sanitarny-przedmiar.pdf (PDF, 444KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:13:00 444KB 452 razy
12 Zal_nr_4_do_umowy_Harmoonogram_rzeczowo-fin..xlsx (XLSX, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:11:29 17.KB 172 razy
13 kotA_ownia_Gniechow.PRZEDM.BUD.pdf (PDF, 47.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:13:10 47.KB 180 razy
14 S_4_PRZEKRA_J_A-A_WENTYLACJA.pdf (PDF, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:23:06 87.KB 149 razy
15 A09_-_PRZEKRA_J_B-B.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:19:39 44.KB 153 razy
16 S_8_rozwiniA_cie__inst.c.o_grzejn._cz.1.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:25:32 269KB 146 razy
17 KO1_-_RZUT_FUNDAMENTA_W.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:27:04 144KB 145 razy
18 E4_-_RZUT_DACHU.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:21:30 81.KB 130 razy
19 S_3_RZUT_PODDASZA.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:24:40 116KB 140 razy
20 E5_-_SCHEMAT_STRUKTURALNY_1.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:21:39 76.KB 147 razy
21 S_6_PRZEKRA_J_D-D_WENTYLACJA.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:23:27 68.KB 138 razy
22 SST_02.11.00_wykonywanie_pokryA__dachowych_blachA__GNIE.pdf (PDF, 99.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:31:19 99.KB 164 razy
23 SST_02.05.00_tynkowanie_-_tynki_zwykA_e_GNIE.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:30:17 75.KB 168 razy
24 E3_-_RZUT_PODDASZA.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:21:19 144KB 149 razy
25 SST_02.09.00_roboty_malarskie_GNIE.pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:30:56 106KB 141 razy
26 SST_03.01.00_instalacjwe_elektryczne_Gnie.pdf (PDF, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:32:34 145KB 163 razy
27 A08_-_PRZEKRA_J_A-A.pdf (PDF, 52.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:19:29 52.KB 152 razy
28 S_2_Rzut_przyziemia_wentylacja_kuchni.pdf (PDF, 194KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:22:39 194KB 153 razy
29 SST_02.01.00_roboty_rozbiA_rkowe_Gnie.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:27:55 76.KB 151 razy
30 SST_02.10.00_roboty_hydroizolacyjne_-_izolacje_przeciwwilgociowe_GNIE.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:31:04 72.KB 160 razy
31 SST_02.06.00_tynkowanie,_okA_adziny_z_pA_yt_gips._kart.pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:30:26 98.KB 154 razy
32 S_6_RozwiniA_cie_inst_kan_sanit_cz.2.pdf (PDF, 211KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:25:15 211KB 143 razy
33 SST_02.03.00__betonowanie,_betonowanie_konstrukcji_Gnie.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:29:48 108KB 149 razy
34 Specyfikacje-wod.-kan..pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:27:28 114KB 168 razy
35 S_10_rozwiniA_cie__inst.c.o_podA_..pdf (PDF, 135KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:25:56 135KB 149 razy
36 K02_-_RZUT_PODDASZA.pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:26:39 107KB 146 razy
37 Zal._nr_8_do_SIWZ_ZESTAWIENIE_RZECZOWO-FINANSOWE.xlsx (XLSX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:16:51 16.KB 168 razy
38 K03_-_POMOST,_DZWIGAR.pdf (PDF, 575KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:26:50 575KB 143 razy
39 A02_-_ELEWACJE_1.pdf (PDF, 164KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:18:15 164KB 158 razy
40 SST_02.13.00_bezspoinowe_systemy_ocieplenia_A_cian_GNIE.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:31:57 129KB 151 razy
41 GNIECHOWICE.OPIS_ROBOTY_ELEKTRYCZNE.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:17:13 60.KB 174 razy
42 OPIS_PRAC_REM_-_tylko_pierwszy_etap..pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:17:51 55.KB 186 razy
43 A10_-_ZESTAWIENIE_STOLARKI_DRZWIOWEJ_1.pdf (PDF, 61.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:19:51 61.KB 160 razy
44 S_11_rozwiniA_cie_inst_c._technolog.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:26:07 110KB 143 razy
45 S_7_RozwiniA_cie_inst_kan_sanit_cz.3.pdf (PDF, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:25:24 173KB 139 razy
46 SST_02.07.00_montaA__stolarki_okiennej_i_drzwiowej_GNIE.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:30:36 68.KB 152 razy
47 OPIS_ETCHN.-STAN_ISTNIEJA_CY._BILANS_POWIERZCHNI_PO.pdf (PDF, 86.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:17:25 86.KB 169 razy
48 A03_-_ELEWACJE_2.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:18:24 54.KB 154 razy
49 SIWZ.pdf (PDF, 769KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:10:42 769KB 213 razy
50 E1_-_RZUT_PIWNICY.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:20:54 102KB 152 razy
51 SST_02.02.00_roboty_murarskie_Gnie.pdf (PDF, 172KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:29:33 172KB 145 razy
52 A05_-_RZUT_PRZYZIEMIA.pdf (PDF, 391KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:18:53 391KB 155 razy
53 S_1_Rzut_przyziemia_wentylacja_sal.pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:22:30 152KB 152 razy
54 S_8_PrzekrA_j_G-G_i_H-H_went.pdf (PDF, 95.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:23:47 95.KB 149 razy
55 A04_-_RZUT_PIWNICY.pdf (PDF, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:18:40 190KB 152 razy
56 OPIS_IS_GNIECHOWICE.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:17:38 67.KB 239 razy
57 A07_-_RZUT_DACHU.pdf (PDF, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:19:15 49.KB 146 razy
58 A12-ZESTAWIENIE_STOLARKI_OKIENNEJ.pdf (PDF, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:20:20 64.KB 152 razy
59 kuchnia_i_sanitar_PRZEDM.BUD.pdf (PDF, 96.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:13:36 96.KB 181 razy
60 kotA_ownia_PRZEDM.ELEKTR..pdf (PDF, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:13:23 53.KB 199 razy
61 SsT_01.00.00_ogA_lne_Gnie.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:27:44 144KB 160 razy
62 S_3_Rzut_poddasza_wentylacja.pdf (PDF, 176KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:22:55 176KB 162 razy
63 E7_-_SCHEMAT_STRUKTURALNY_3.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:22:00 60.KB 159 razy
64 SST_02.12.00_roboty_ciesielskie_i_stolarskie_GNIE.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:31:38 71.KB 199 razy
65 S_5_RozwiniA_cie_inst_kan_sanit_cz.1.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:25:02 175KB 149 razy
66 SST_02.14.00_Rusztowania_GNIE.pdf (PDF, 74.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:32:11 74.KB 160 razy
67 sst_00.00.00_str_tyt_i_wstA_p_Gnie.pdf (PDF, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:27:36 36.KB 207 razy
68 A06_-_RZUT_PODDASZA.pdf (PDF, 168KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:19:04 168KB 150 razy
69 S_9_rozwiniA_cie__inst.c.o_grzejn._cz.2.pdf (PDF, 165KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:25:45 165KB 147 razy
70 S_7_PrzekrA_j_E-E_i_F-F_went.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:23:38 129KB 149 razy
71 S_1_RZUT_PIWNICY.pdf (PDF, 186KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-17 14:24:21 186KB 145 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 szatnia_TABLICE_TG_i_T1.2011.07.07_popr.przedm._ELEKTR..pdf (PDF, 20.KB) 2011-07-08 09:45:28 20.KB 332 razy
2 dobudA_wka_kuchnia_i_sanitariaty_STOLARKA.2011.07.07-popr._przedm._zamienny_dla_7.2.pdf (PDF, 16.KB) 2011-07-08 09:43:15 16.KB 483 razy
3 G__09.03.17_Gniechowice_projekt_09.03.17_projekt_Gniechowice_Sch-swietlica_inst_elektr_w2_Model_(1.pdf (PDF, 77.KB) 2011-07-08 09:44:06 77.KB 325 razy
4 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 221KB) 2011-06-27 11:42:42 221KB 331 razy
5 odpowiedzi_na_zapytania_i_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf (PDF, 231KB) 2011-07-01 14:04:53 231KB 331 razy
6 KotA_ownia-rys_Model_(1).pdf (PDF, 58.KB) 2011-07-01 14:06:44 58.KB 329 razy
7 Gniechowice_schemat_kotlowni.pdf (PDF, 110KB) 2011-07-01 14:05:47 110KB 336 razy
8 G__09.03.17_Gniechowice_projekt_09.03.17_projekt_Gniechowice_Sch-swietlica_inst_elektr_w2_Model_(3.pdf (PDF, 59.KB) 2011-07-08 09:44:50 59.KB 331 razy
9 Gniechowice-kotA_ownia-opis.pdf (PDF, 124KB) 2011-07-01 14:06:17 124KB 835 razy
10 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_III.pdf (PDF, 231KB) 2011-07-08 09:42:29 231KB 317 razy
11 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_II.pdf (PDF, 234KB) 2011-07-04 14:01:13 234KB 341 razy
12 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 225KB) 2011-06-29 09:07:14 225KB 315 razy
13 G__09.03.17_Gniechowice_projekt_09.03.17_projekt_Gniechowice_Sch-swietlica_inst_elektr_w2_Model_(4.pdf (PDF, 54.KB) 2011-07-08 09:45:10 54.KB 317 razy
14 G__09.03.17_Gniechowice_projekt_09.03.17_projekt_Gniechowice_Sch-swietlica_inst_elektr_w2_Model_(2.pdf (PDF, 70.KB) 2011-07-08 09:44:28 70.KB 332 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_skA_adania_ofert.pdf (PDF, 150KB) 2011-07-07 09:17:57 150KB 327 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 256KB) 2011-08-11 08:59:58 256KB 363 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 17-06-2011 14:10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 11-08-2011 08:59:58