Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DO URZĘDU MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

30231300-0 Monitory ekranowe

30232110-8 Drukarki laserowe

30213300-8 Komputer biurkowy

2) Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

3.1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego , zgodnego z wykazem i specyfikacją parametrów
technicznych następującego sprzętu:

  • 11 komputerów

  • 11 monitorów LCD 19”

  • 1 drukarki laserowej kolorowej

  • 1 laserowego urządzenia wielofunkcyjnego

  • 1 przełącznika KVM

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z cenami jednostkowymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

3.3 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy certyfikaty zgodności z Polską Normą

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2011 r. godz. 0930.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium ani należytego wykonania umowy

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
    a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że dostawa ta zostały wykonana lub jest wykonywana należycie

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Organizacyjnego
Dariusz Pacyna tel. (071) 390-72-23 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz Pełnomocnik
ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2011 r.
pod nr 159818 - 2011

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 12 dni, od dnia 15.06.2011 r. do dnia 27.06.2011 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 15.06.2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM.pdf (PDF, 225KB) 2011-06-15 15:34:08 225KB 336 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-15 15:34:08 1.0MB 184 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 04_odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 42.KB) 2011-06-22 15:09:52 42.KB 324 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 199KB) 2011-07-18 13:52:05 199KB 335 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 15-06-2011 15:34:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 15-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 18-07-2011 13:52:05