Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SMOLCU POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWIE I PRZEPIĘCIU PRZYŁĄCZY W UL. WIERZBOWEJ.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: „MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SMOLCU POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWIE I PRZEPIĘCIU PRZYŁĄCZY W UL. WIERZBOWEJ”.

 

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71.63.00.00-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa - pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Wierzbowej” obejmującego całość robót wynikających
z umowy z wyłonionym wykonawcą, czynności odbioru oraz rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski będzie pełniony w specjalnościach: instalacyjnej sieciowej w zakresie sieci wodociągowej i drogowej. Koordynatorem wykonywanych czynności nadzoru inwestorskiego na budowie będzie inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej sieciowej.

3. Zakres nadzoru obejmuje roboty budowlane polegające na:

  1. wykonanie sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej PE 110 SDR 17 długości 304,10 mb, PE 90 SDR 17 długości 2,90 mb,

  2. wykonanie i przepięciu przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Wierzbowej w PE 32 SDR 17 długości 17,40 mb, PE 63 SDR 17 długości 1,50 mb; Wykonanie i przepięcie przyłączy wodociągowych
   w ul. Wierzbowej wycenić opierając się na załączonym przedmiarze i projekcie budowlano-wykonawczym;

  3. w wycenie prac budowlanych uwzględnić włączenie trójnika w węźle 243 do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Dębowej oraz połączenie z siecią w ul. Kościelnej.

  4. W wycenie prac uwzględnić odcięcie „starej” sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej.

  5. właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym ul. Wierzbowej - droga gminna (wraz ze skrzyżowaniami z ul. Dębową - droga powiatowa i Kościelną - droga gminna) oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych;

  6. wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci wodociągowej;

  7. wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zajęciem pasa i uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;

  8. wykonanie robót w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2022 D, koszty prowadzenia robót w pasie drogowym ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym ponosi Zamawiający;

  9. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;

  10. naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem;

  11. sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

  12. wykonanie niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

 

3.3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty
w sytuacji wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na:

  1. zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

  2. zmiany osób prowadzących nadzór inwestorski pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w postępowaniu przetargowym

3) Termin wykonania zamówienia: 08-11-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2011r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia, a mianowicie:

a) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, pełniła funkcję inspektora nadzoru na zadaniu o wartości minimum 300.000 PLN (brutto) w okresie ostatnich 3 lat, osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej będzie pełniła funkcję koordynatora;

b) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych;

- oświadczenie potwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz są osobami należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą
niż 100.000,00 PLN.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Katarzyna Grzeszczak tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2011 r. pod nr 75724 - 2011

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 8 dni, od dnia 13-04-2011 do dnia 21-04-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 13.04.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 234KB) 2011-04-13 10:05:42 234KB 334 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 499KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 10:05:42 499KB 130 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 195KB) 2011-05-13 08:41:30 195KB 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 13-04-2011 10:05:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 13-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 07-05-2013 11:09:34