Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Wierzbowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SMOLCU POLEGAJĄCĄ NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWIE I PRZEPIĘCIU PRZYŁĄCZY W UL. WIERZBOWEJ”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

  1. wykonanie sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej PE 110 SDR 17 długości 304,10 mb, PE 90 SDR 17 długości 2,90 mb,

  2. wykonanie i przepięciu przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Wierzbowej w PE 32 SDR 17 długości 17,40 mb, PE 63 SDR 17 długości 1,50 mb; Wykonanie i przepięcie przyłączy wodociągowych
   w ul. Wierzbowej wycenić opierając się na załączonym przedmiarze i projekcie budowlano-wykonawczym;

  3. w wycenie prac budowlanych uwzględnić włączenie trójnika w węźle 243 do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Dębowej oraz połączenie z siecią w ul. Kościelnej.

  4. W wycenie prac uwzględnić odcięcie „starej” sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej.

  5. właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym ul. Wierzbowej - droga gminna (wraz ze skrzyżowaniami z ul. Dębową - droga powiatowa i Kościelną - droga gminna) oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych;

  6. wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci wodociągowej;

  7. wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zajęciem pasa i uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;

  8. wykonanie robót w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2022 D, koszty prowadzenia robót w pasie drogowym ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym ponosi Zamawiający;

  9. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;

  10. naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem;

  11. sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

  12. wykonanie niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

Uwaga:

Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy sieci wodociągowej, budowy i przepięcia przyłączy zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu.

 

Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

  1. konieczności wykonania robót dodatkowych;

  2. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót;

  3. koniecznością wprowadzenia zmian do projektu przez Zamawiającego ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu lub zarządców dróg,

  4. konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

  5. klęskę żywiołową;

  6. siłę wyższą;

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na:

2.1 zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

2.2 zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone
w SIWZ.

.3) Termin wykonania zamówienia: 07-10-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2011r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 6.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- udokumentują doświadczenie w budowie zewnętrznych sieci wodociągowych zgrzewanych PEHD tj. co najmniej 2 sieci o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda.

 • dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia.

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Katarzyna Grzeszczak tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2011 r.
pod nr 96789 - 2011

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 18 dni, od dnia 25-03-2011 do dnia 12-04-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 25.03.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 229KB) 2011-03-25 12:27:42 229KB 349 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PB_-_zal_do_decyzji_Starosty_Powiatowego.zip (ZIP, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-25 14:24:31 15.MB 162 razy
2 SIWZ.pdf (PDF, 534KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-25 13:22:49 534KB 202 razy
3 PDF_org_ruchu.zip (ZIP, 18.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-25 14:23:34 18.MB 162 razy
4 Odtworzenie_nawierzchni.zip (ZIP, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-25 12:43:45 2.4MB 162 razy
5 przedmiar_Wierzbowa.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-25 12:29:06 2.2MB 223 razy
6 Specyfikacja_TWiOR__wod._Smolec.pdf (PDF, 728KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-25 12:43:00 728KB 205 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 213KB) 2011-05-06 09:58:03 213KB 720 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 196KB) 2011-05-13 08:40:46 196KB 350 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 25-03-2011 12:27:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 25-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 13-05-2011 08:40:46