Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I FAKSÓW DLA URZĘDU MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2011 R.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
I FAKSÓW DLA URZĘDU MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY
DO 31 GRUDNIA 2011 R.”

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

30.12.51.00 - 2 Wkłady barwiące

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2011 r.

3.1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
i faksów.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z cenami jednostkowymi zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia tuszy i tonerów równoważnych lub zamiennych.

3.4 Przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego wskazany poprzez podanie standardu (marki handlowej) ze względu na fakt iż używany przez Zamawiającego urządzenia drukujące
i faksy objęte są gwarancjami producenta, według zapisów których stosowanie tuszy innych niż zalecanych przez producenta powoduje wyłączenie gwarancji.

3.5 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty posiadały deklarację producenta drukarek lub faksów dopuszczającą produkt do stosowania w drukarkach lub faksach, jak również oświadczenie, ze stosowanie takich materiałów eksploatacyjnych nie naruszy umów gwarancyjnych i praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset.

3.6 Oferowane materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku wyspecjalizowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.

3.7 Oferowane tonery i tusze nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem drukarki monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem.

3.8 Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport.

3.9 Termin przydatności do życia oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia go do siedziby Zamawiającego.

3.10 Zamawiający wymaga aby na opakowaniach równoważnych wypisane były wszystkie typy drukarek i kserokopiarek, z którymi tonery i tusze są kompatybilne, czyli dopuszczone do stosowania.

3.11 Oferowane materiały eksploatacyjne winny posiadać indywidualny kod producenta umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta, certyfikat bezpieczeństwa oraz znak dopuszczenia do obrotu w UE

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2011 r. godz. 1130.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium ani należytego wykonania umowy

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • Posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Oświadczą, że zaoferowane produkty posiadają deklarację producenta drukarek lub faksów dopuszczającą produkt do stosowania w drukarkach lub faksach, jak również oświadczą, że stosowanie takich materiałów eksploatacyjnych nie naruszy umów gwarancyjnych i praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Organizacyjnego
Tomasz Kudyba tel. (071) 390-72-23 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz Pełnomocnik,
ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 8 dni, od dnia 12.01.2011 r. do dnia 20.01.2011 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 12.01.2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf (PDF, 219KB) 2011-01-12 08:51:29 219KB 318 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaA_._nr_1_do_umowy.xls (XLS, 42KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-12 08:51:43 42KB 170 razy
2 SIWZ.pdf (PDF, 508KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-12 08:51:29 508KB 164 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 234KB) 2011-02-14 12:15:45 234KB 365 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 204KB) 2011-02-23 12:52:55 204KB 321 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 12-01-2011 08:51:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 12-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 23-02-2011 12:52:56