Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.: ?BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH?


 

0x01 graphic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.: „BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79.21.20.00-3 Usługi audytu

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

a) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

b) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.

c) Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013.

2.2 Audyt zewnętrzny projektu obejmie co najmniej następujący (minimalny) zakres:

- sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD

- sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków,

- sprawdzenie posiadania ścieżki w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości),

- sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych
z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów,

- sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzonych przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi),

- sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu,

- sprawdzenie prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystość wydatkowania środków w ramach projektu),

- sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu,

- sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową,

- sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu,

- sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność
z zakresem rzeczowym projektu,

- sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie,

- sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu,

- sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.

2.3 W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane, w szczególności audytor zewnętrzny sprawdzi:

- dokumentację dotyczącą projektu,

- realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie,

- dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia

do przedłożenia wniosku o płatność,

- faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu,
tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego,

- kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich udokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych,

- wiarygodność części sprawozdawczych wniosków o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu,

- spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji,

- sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu,

- poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów.

2.4 Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu będzie zawierać co najmniej następujący (minimalny) zakres:

- podstawowe informacje o beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania),

- nazwę, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu,

- imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,

- oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki,

- termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu podany w datach dziennych,

- cel audytu zewnętrznego projektu,

- zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,

- informację o podjętych działaniach i zastosowanych technikach audytu,

- informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,

- wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu,

- ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocena i ewentualne odchylenia, rekomendowane działania naprawcze/usprawniające; sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny,

- wskazanie zidentyfikowanych w trakcie realizacji projektu problemów wraz z określeniem ich wagi i charakteru,

- wskazanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,

- uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia,

- analiza zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD,

- opis wdrożonych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów),

- opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym,

- opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania,

- analiza stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych,

- opis zasad księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich udokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (czy deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi),

- analizę terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu,

- analizę zgodności wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu,

- sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków o płatność z zakresem rzeczowym projektu,

- opis sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu),

- odpowiednie logotypy i dane zgodnie z ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji w projekcie,

- analizę sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu,

- sprawdzenie wdrożenia zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,

- opinię (stanowiącą element sprawozdania) wskazującą:

  • stwierdzone podczas audytu zewnętrznego zagrożenia dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy,

  • przyczyny zagrożeń oraz wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze;

  • powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie;

  • istotne naruszenie prawa wspólnotowego i / lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje);

- podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,

- miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego.

2.5. Nr projektu: RPDS.03.01.00-02-030/09

2.6. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich” nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-00 z dnia 12.10.2009 r. oraz aneksy nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-01 z dnia 16.04.2010 r. i nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-02 z dnia 30.09.2010 r.

2.7. Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja dróg gminnych - ul. Spółdzielczej i Przemysłowej, położonych w północno- wschodniej części miasta Kąty Wrocławskie. Projektowana droga przebiega od ul. 1 Maja (DW nr 346), przy dworcu kolejowym, przez ul. Spółdzielczą do ul. Nowowiejskiej (DP 2010D), dalej ulicą Przemysłową do miejsca skrzyżowania z przyszłą obwodnicą (DW nr 346), następnie trasą przyszłej obwodnicy do ul. Popiełuszki (DW nr 347), z którą łączy się w odległości ok. 400 m od zjazdu na autostradę A4.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje wykonanie:

dróg o łącznej długości 1 703 m

ciągów pieszo-jezdnych o długości 260 m

ciągu pieszo-rowerowego o długości 785 m

chodników o łącznej długości 1 171 m

ścieżek rowerowych o długości 340 m

zatok autobusowych 2 szt.

ronda o średnicy zewnętrznej 32 m 1 szt.

kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1 581,7 m, z czego: ? 500 mm - 34,1m,
? 400 mm - 607,8 m, ? 300 mm - 920,7 m, ? 250 mm - 19,1 m, wpusty uliczne -
65 szt., separatory benzynowo - koalescencyjne - 4 szt.

przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego obejmującego: sieć oświetleniową kablową YAKY 4 x 35 mm2 o łącznej długości kabla 2 423 m, montaż słupów oświetleniowych SO10/S/1(1000) - 49 szt., montaż słupów oświetleniowych SO10/S/1(2000) - 18 szt., montaż słupów oświetleniowych SO10/S/2(1000) - 4 szt., montaż opraw oświetleniowych SGP- 340PC z lampą SON-TPP 150W - 75 szt. usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami w pasie drogowym oraz promocji zadania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2.8 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.

2.9. Całkowita wartość projektu: 6.916.748,71 PLN

2.10 Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 6.916.748,71 PLN

2.11 Kwota dofinansowania projektu: 2.696.840,33 PLN

2.12 Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu : 2010.04.19

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu : 2010.01.29

Zakończenie realizacji projektu : 2011.06.30

Zakończenie finansowe realizacji projektu : 2011.08.31

2.13 Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: 25.11.2009 r. ÷ 16.12.2010 r.

2.14 Rodzaj, ilość i wartość wniosków beneficjenta o płatność podlegających badaniu audytowemu:

Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 4.328.296,80 PLN

Wnioski o płatność podlegające audytowi:

- I wniosek sprawozdawczy,

- II wniosek sprawozdawczy,

- III wniosek o płatność pośrednią na kwotę 310.120,00 PLN,

- IV wniosek o płatność pośrednią na kwotę 1.423.158,40 PLN,

- V wniosek o płatność pośrednią na kwotę 1.729.618,40 PLN

Orientacyjna ilość dokumentów podlegająca audytowi: w przybliżeniu 5 wniosków o płatność,
2 poprawione wnioski o płatność, 3 procedury przetargowe wynikające z prawa Zamówień Publicznych, 1 procedura poniżej progu 14000 Euro, 20 faktur.

2.15 Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta,
ul. Rynek-Ratusz 1,55-080 Kąty Wrocławskie.

2.16 Projekt nie podlegał dotychczas innym kontrolom i audytom.

3. Termin wykonania umowy -

Przeprowadzenie audytu - 21 dni od daty podpisania umowy

Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie - 35 dni od daty podpisania umowy

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2010 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
    i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością, co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 15 000 zł brutto, którego przedmiotem było m.in. przeprowadzenie audytu zewnętrznego wraz z jego udokumentowaniem dla projektu infrastrukturalnego lub doradczego realizowanego w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności.

  • dysponują co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:

a) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie poniższe warunki
I. udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/ programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu

II. Posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub ekwiwalentne kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie
z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG
z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG oraz jeden z poniższych warunków:

I. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę
do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności

II. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego

b) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie poniższe warunki:

I. udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/ programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu

II. posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, określonych:

1. w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2006 r. Nr 249, poz. 1832);

lub 2. w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub ekwiwalentne kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady
Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG. oraz jeden z poniższych warunków:

I. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności II. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

12.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Czesław Stec tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 9 dni, od dnia 01-12-2010 do dnia 10-12-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 01.120.2010 r .

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_.pdf (PDF, 284KB) 2010-12-01 14:40:10 284KB 344 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 100415_Wytyczne_programowe_IZ_RPO_przeprowadzania_audytu_zewnetrznego.pdf (PDF, 840KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-12-01 14:40:38 840KB 164 razy
2 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA.pdf (PDF, 575KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-12-01 14:40:10 575KB 191 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 228KB) 2010-12-29 09:58:28 228KB 349 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 01-12-2010 14:40:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 01-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 29-12-2010 09:58:28