Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1

 

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

2.1 Zakres zamówienia obejmuje Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach Kąty Wrocławskie - park staromiejski oraz Nowa Wieś Kącka dz. nr 524/1” zgodnie
z opisem określonym w załączniku nr 1 do Umowy

2.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym prawem budowlanym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, a także z należytą starannością.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla każdego zadania oddzielnie w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy

2.4. Zamawiający żąda załączenia do złożonej oferty kart katalogowych do montowanych opraw oświetleniowych i słupów.

2.5. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie przekazane po opracowaniu dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

2.6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie - zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przebiegu projektowanej trasy.

3) Termin wykonania zamówienia: 15 czerwca 2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 18-11-2010 r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 3.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 (trzy) roboty budowlane o podobnym charakterze i zakresie robót na kwotę nie niższą niż 100 000,00 brutto każda oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonane.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Figas tel. (071) 390-71-55 w godz.900 do 1400
od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 02-11-2010 do dnia 18-11-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 02-11-2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 46.KB) 2010-11-02 14:41:20 46.KB 331 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 park_staromiejski_-_warunki.tif (TIF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-02 14:42:01 1.0MB 156 razy
2 nowa_wieA__kA_cka_-_warunki.tif (TIF, 237KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-02 14:42:23 237KB 143 razy
3 SIWZ.pdf (PDF, 263KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-02 14:41:20 263KB 183 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 28.KB) 2010-11-08 14:36:37 28.KB 352 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 202KB) 2010-12-08 09:38:13 202KB 304 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 160KB) 2010-12-15 13:57:22 160KB 322 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 02-11-2010 14:41:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 02-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 15-12-2010 13:57:22