Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remonty chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE
GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

 

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.23.32.22-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2. Zakres zamówienia stanowi remont chodników na terenie gminy Katy Wrocławskie w miejscowościach: Samotwór, Kozłów, Smolec, Kąty Wrocławskie obejmujących:

  • roboty rozbiórkowe krawężników, nawierzchni drogowej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego,

  • mechaniczne roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie,

  • regulacje krawężników oraz ustawienie nowych na podbudowie betonowej,

  • regulacja studzienek dla włazów kanałowych i studzienek telefonicznych,

  • wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej,

  • wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki brukowej,

  • oznakowanie pionowe.

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót .

3) Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2010 r .

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2010 r. godz. 930.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na remoncie chodników o wartości każdego zadania minimum 100.000,00 PLN (brutto) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

- Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia(uprawnienia drogowe)

12.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Stanisław Chojecki tel. (071) 390-72-37
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 18 dni, od dnia 27-08-2010 do dnia 14-09-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 27.08.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 42.KB) 2010-08-27 08:55:03 42.KB 340 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 S_II.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 09:00:16 54.KB 134 razy
2 WZA_R_SMOLEC_CHODNIK.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:58:09 54.KB 136 razy
3 P_PLAC_KOZA_A_W.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:58:30 39.KB 121 razy
4 P_SAMOTWA_R.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:59:05 40.KB 120 razy
5 WZA_R_PARKING_SMOLEC.pdf (PDF, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:57:58 49.KB 136 razy
6 P_ZJAZD_WOLNOA_CI.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 09:01:10 43.KB 122 razy
7 P_CHODNIK_SMOLEC.pdf (PDF, 47.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:57:38 47.KB 135 razy
8 OPIS_SP_1.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:59:42 40.KB 117 razy
9 TABELA.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 09:01:58 43.KB 128 razy
10 Microsoft_Word_-_OPIS_PRZEDMIAR.pdf (PDF, 104KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:56:47 104KB 170 razy
11 P__SP_1_II.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 09:00:01 44.KB 137 razy
12 WZA_R_PLAC_KONTENER.pdf (PDF, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:58:46 49.KB 122 razy
13 P_CHODNIK_STASZICA.pdf (PDF, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 09:00:34 49.KB 128 razy
14 P_GRUNWALDZKA.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:57:03 38.KB 135 razy
15 WZA_R_GRUNWALDZKA.pdf (PDF, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:57:14 41.KB 124 razy
16 SIWZ.pdf (PDF, 183KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:55:03 183KB 138 razy
17 WZA_R_ZJAZD.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 09:01:21 51.KB 118 razy
18 WSA_R_SAMOTWA_T,.pdf (PDF, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 08:59:19 41.KB 127 razy
19 WZA_R_STASZICA.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 09:00:48 56.KB 122 razy
20 OPIS_PRZEDMIAR_ROBA_T.pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-27 09:01:41 103KB 148 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 31.KB) 2010-09-22 09:32:40 31.KB 348 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 20.KB) 2010-09-28 12:31:45 20.KB 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 27-08-2010 08:55:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 27-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 28-09-2010 12:31:53