Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa drogi, budowa miejsc parkingowych i chodników wraz z małą architekturą i kanalizacją przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

                                                                                     Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„PRZEBUDOWA DROGI, BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH I CHODNIKÓW WRAZ
Z MA
ŁĄ ARCHITEKTURĄ I KANALIZACJĄ PRZY UL. ZWYCIĘSTWA W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

 

1 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

 

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana - „Przebudowa drogi, budowa miejsc parkingowych i chodników wraz z małą architekturą i kanalizacją przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich”. Szczegółowy zakres prac został określony w SIWZ.

2.1 Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

2.2 Dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zawiera większy zakres robót niż jest określony w postępowaniu przetargowym natomiast przedmiar robót dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie przebudowy placu przy budynku
ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich-zgodny z zakresem przetargu.

2.3 W terminie do dnia 05.11.2010 r. należy wykonać jednostronny dojazd do budynku GOKiS,
do kotłowni GOKiS oraz do podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z załączonym planem).

2.4 Materiał na wykonanie nawierzchni określonej w pkt. 1 ust. 1 lit. f) zapewnia Zamawiający. Natomiast transport (ok. 500 mb zgodnie z załączonym szkicem) kostki granitowej na plac budowy wraz z załadunkiem i rozładunkiem zapewnia Wykonawca na własny koszt.

3) Termin wykonania zamówienia: 20-04-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2010r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • Udokumentują posiadaną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki granitowej o wartości każdego zadania minimum 300.000 PLN (brutto) i powierzchni każdego zadania, co najmniej 500 m2.

- załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone

  • Oświadczą, iż posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia (kierownik robót - uprawnienia drogowe)

  • Zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Czesław Stec tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 24.08.2010 do dnia 10.09.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 24.08.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 45.KB) 2010-08-24 12:46:50 45.KB 325 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PRZEDMIAR_ROBA_T.zip (ZIP, 239KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:01:54 239KB 241 razy
2 Kanalizacja_CzA_A_A__technologiczna.zip (ZIP, 6.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:08:39 6.7MB 198 razy
3 gokis_zakres_do_20101105.JPG (JPG, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:46:50 1.2MB 169 razy
4 SST.pdf (PDF, 643KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:02:21 643KB 191 razy
5 mapa_dowA_z_kostki.rtf (RTF, 4.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:50:36 4.7MB 197 razy
6 ZIELEA_.zip (ZIP, 4.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:04:13 4.5MB 184 razy
7 DROGI.zip (ZIP, 5.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:01:34 5.6MB 220 razy
8 Geologia.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:06:15 3.1MB 172 razy
9 (Starowka_-__STWiORB_-_GOKiS).pdf (PDF, 302KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:09:41 302KB 201 razy
10 Przedmiar.zip (ZIP, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:13:04 78.KB 222 razy
11 zaA__2_harmonogram_rzeczowo-finansowy.xls (XLS, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:48:25 32.KB 185 razy
12 (SIWZ).pdf (PDF, 223KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 13:08:57 223KB 217 razy
13 PB.zip (ZIP, 5.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-24 12:12:16 5.7MB 173 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedAo_1_ZP_341_38_10.pdf (PDF, 1.1MB) 2010-09-03 12:56:44 1.1MB 333 razy
2 odpowwiedAo_2_ZP_341_38_10.pdf (PDF, 340KB) 2010-09-03 12:57:11 340KB 348 razy
3 odpowiedAo_zp_341_38_10.pdf (PDF, 498KB) 2010-09-08 13:54:13 498KB 332 razy
4 PRZEDMIAR_KOREKTA.pdf (PDF, 64.KB) 2010-09-07 09:11:29 64.KB 360 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze.pdf (PDF, 28.KB) 2010-09-22 09:32:16 28.KB 351 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 35.KB) 2010-09-28 12:32:32 35.KB 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 24-08-2010 11:59:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 24-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 28-09-2010 12:32:32