Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stoszyce 1a i Zabrodzie dz. nr 4/5 od nr 21 do 22


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

                                                                                 Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOŚCIACH STOSZYCE 1A
I ZABRODZIE DZ. NR
4/5 OD NR 21 DO 22”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.31.61.10-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45.23.14.00-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1) Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach:

a) Zabrodzie

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 106 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego betonowego - 3 szt.

 • montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 150W - 3 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

b) Stoszyce

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 121 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem - 2 szt.

 • montaż oprawy oświetleniowej sodowej o mocy 150W - 2 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

2) Zamawiający żąda przedstawienia kart katalogowych do montowanych opraw oświetleniowych i słupów.

3) Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2010 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2010r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 (dwie) roboty budowlane o podobnym charakterze
  i zakresie robót oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

 • Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia.

 • Zapewnią 24 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Figas tel. (071) 390-71-55 w godz.900 do 1400
od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400
od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 18 dni, od dnia 19-08-2010 do dnia 06-09-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 19.08.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 44.KB) 2010-08-19 14:06:47 44.KB 310 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt_Zabrodzie.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-19 15:18:20 13.MB 160 razy
2 OA_wietlenie_Zabrodzie_dz4na5_przedmiar_robA_t.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-19 14:09:58 94.KB 205 razy
3 Stoszyce_-_przedmiar_robA_t.pdf (PDF, 371KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-19 14:08:58 371KB 216 razy
4 Stoszyce_-_specyfikacja_techniczna.pdf (PDF, 393KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-19 14:09:22 393KB 221 razy
5 (Specyfikacja_techniczna__Zabrodzie_).pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-19 14:20:07 107KB 176 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 180KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-19 14:06:47 180KB 183 razy
7 Stoszyce_-_projekt_wykonawczo-budowlany.zip (ZIP, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-08-19 14:08:24 2.3MB 171 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Umowa-Zabrodzie,_Stoszyce.doc (DOC, 62KB) 2010-09-03 12:14:15 62KB 343 razy
2 Rozbudowa_oswietlenia_Zabrodzie,_Stoszyce.pdf (PDF, 384KB) 2010-09-03 12:14:03 384KB 323 razy
3 odpowiedzi_na_zapytania_I.pdf (PDF, 38.KB) 2010-08-25 15:10:54 38.KB 335 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 26.KB) 2010-09-30 09:48:07 26.KB 311 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 24.KB) 2010-10-12 09:49:57 24.KB 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 19-08-2010 14:06:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 19-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 12-10-2010 09:49:57