Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH


 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO
W KĄTACH WROCŁAWSKICH

 

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 Roboty malarskie

45311000-9 Instalacje elektryczne

 

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających
na budowie budynku wielorodzinnego mieszkalnego komunalnego wraz z budową wewnętrznych instalacji, budynku gospodarczego, parkingu, drogi dojazdowej, infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Popiełuszki
w Kątach Wrocławskich, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie:

 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

   1. wystąpienia prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

 • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

 • wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym,

   1. wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót.

  We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności.

  1. Zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy w przypadku:

     1. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy,

     2. nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,

     3. jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

  2. zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

  3. zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

  5. zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano

  3) Termin wykonania zamówienia: 15-11-2011 r.

  4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

  5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

  6) Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2010 r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

  7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

  8) Wadium - 90.000 zł

  9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

  10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

  11) Warunki udziału w postępowaniu:

  Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  udokumentują posiadaną wiedzę i doświadczenie, tj. wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
  co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł netto każda, polegające na budowie obiektu wielorodzinnego lub biurowego o kubaturze powyżej 2.500 m3

  - załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykażą, iż posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia (Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje.

  • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

  12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Krzysztof Zaniewski tel. (071) 390-72-34
  w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
  w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

   

   

  Ogłoszenie umieszcza się na okres 15 dni, od dnia 07.07.2010 do dnia 22.07.2010 r.

  Kąty Wrocławskie, 07.07.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 50.KB) 2010-07-07 11:09:56 50.KB 367 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 KW_opis_PB.pdf (PDF, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 19.MB 157 razy
2 KW_konstrukcja_PB_pdf.zip (ZIP, 770KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 770KB 138 razy
3 KW_architektura_PB_pdf.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 10.MB 159 razy
4 KW_decyzje_uzgodnienia_warunki_pdf.zip (ZIP, 18.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 18.MB 140 razy
5 KW_badania_gruntu_pdf.zip (ZIP, 4.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 4.8MB 142 razy
6 KW_elektryczne_PW_pdf.zip (ZIP, 8.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 8.2MB 138 razy
7 KW_sanitarne_PW_pdf.zip (ZIP, 6.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 6.6MB 135 razy
8 KW_elektryczne_PB_pdf.zip (ZIP, 7.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 7.4MB 144 razy
9 KW_automatyka_przepompowni_PW_pdf.zip (ZIP, 264KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 264KB 137 razy
10 SIWZ.pdf (PDF, 245KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 11:09:56 245KB 194 razy
11 KW_sanitarne_PB_pdf.zip (ZIP, 3.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 3.8MB 141 razy
12 przedmiary.zip (ZIP, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 1.6MB 169 razy
13 KW_konstrukcja_PW_pdf.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 3.1MB 138 razy
14 KW_architektura_PW_pdf.zip (ZIP, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 17.MB 153 razy
15 KW_STWiORB.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-07 13:16:30 1.1MB 208 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 38.KB) 2010-07-15 14:32:53 38.KB 395 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 27.KB) 2010-08-17 12:35:25 27.KB 345 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 38.KB) 2010-08-27 13:15:39 38.KB 311 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 07-07-2010 11:09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 07-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 10-11-2010 08:24:52