Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

MODERNIZACJA INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ORAZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ


 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                                                                                             Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„MODERNIZACJA INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ORAZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ”

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45314310-7 Układanie kabli

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

 

2.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji okablowania strukturalnego w budynkach GOKiS i ZGM W Kątach Wrocławskich.

2.2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki do SIWZ

2.3 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

3) Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2010 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 26-05-2010r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - nie wymaga się wnoszenia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

  • Udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub modernizacji okablowania
    na kwotę, co najmniej 50 000 zł brutto oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  • załączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Dariusz Pacyna tel. (071) 390-72-23
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 15 dni, od dnia 11-05-2010 do dnia 26-05-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 11.05.2010 r .

0x01 graphic

 

0x01 graphic

Gmina Kąty Wrocławskie

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 80.KB) 2010-05-11 14:23:11 80.KB 288 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PIWNICA_GOKIS.pdf (PDF, 132KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:25:40 132KB 153 razy
2 OPTYKA_GOKIS.pdf (PDF, 125KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:26:45 125KB 157 razy
3 Specyfikacja_Tech.STRUKTURA_TYLKO_LAN.pdf (PDF, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:24:38 138KB 176 razy
4 I_PIA_TRO_GOKIS.pdf (PDF, 161KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:26:05 161KB 152 razy
5 SZAFY_GOKIS.pdf (PDF, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:27:11 210KB 156 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 308KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:23:11 308KB 172 razy
7 Wydruk_kosztorysu_PRZEDMIAR.pdf (PDF, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:24:04 36.KB 279 razy
8 PARTER_LOKALE.pdf (PDF, 163KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:27:53 163KB 143 razy
9 SZAFA_LOKALE.pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:28:38 98.KB 148 razy
10 II_PIA_TRO_GOKIS.pdf (PDF, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:26:27 141KB 143 razy
11 lokale_Proj_LAN__TYLKO_LAN.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:27:35 77.KB 368 razy
12 PARTER_GOKIS.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 14:25:19 175KB 162 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ_II.pdf (PDF, 74.KB) 2010-05-20 13:53:49 74.KB 282 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 405KB) 2010-05-20 13:56:17 405KB 287 razy
3 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 81.KB) 2010-05-20 08:44:50 81.KB 277 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 77.KB) 2010-06-10 12:13:02 77.KB 328 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 79.KB) 2010-06-18 12:50:17 79.KB 282 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 11-05-2010 14:23:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 11-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 18-06-2010 12:50:17