Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie docieplenia elewacji w świetlicy wiejskiej w Smolcu, przy ul. Głównej 47, Gm. Kąty Wrocławskie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                                                                           Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOLCU, PRZY UL. GŁÓWNEJ 47,
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE”

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45262300-4 Betonowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia elewacji świetlicy wiejskiej w Smolcu,
przy ul. Głównej 47, Gm. Kąty Wrocławskie. W zakres prac wchodzą następujące prace:

 • roboty rozbiórkowe,

 • izolację zewnętrzną ścian fundamentowych,

 • roboty betonowe,

 • termoizolację ścian (BSO),

 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

UWAGA:

 1. Postępowanie przetargowe dotyczy realizacji robót budowlanych w budynku, w którym prowadzone są inne roboty remontowe. Należy uwzględnić prowadzenie robót jednocześnie z innym wykonawcą. Roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia powinny być wykonane, po wizji lokalnej, zgodnie z posiadaną ekspertyzą, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

 • Nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego frontu robót (placu budowy);

 • Konieczność wykonania robót dodatkowych;

 • Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

 • Klęską żywiołową;

 • Siłą wyższą;

  1. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na:

  • Przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

  • Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:

  • zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań
   niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

  • zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

  • zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

  • w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

  3) Termin wykonania zamówienia: 10- 07-2010 r.

  4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

  5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

  6) Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2010r. godz.1030.

  Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

  7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

  8) Wadium - 3.000 zł

  9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

  10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

  11) Warunki udziału w postępowaniu:

  Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwie roboty budowlano - remontowe o wartości, co najmniej 100 000,00 zł brutto w zakresie podobnym do bieżącego zamówienia oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

  - Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia.

  • Zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty.

  12.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Grzelakowska tel. (071) 390-71-49
  w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

   

   

  Ogłoszenie umieszcza się na okres 18 dni, od dnia 06-05-2010 do dnia 24-05-2010 r.

  Kąty Wrocławskie, 06.05.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 53.KB) 2010-05-06 10:57:06 53.KB 289 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SST.zip (ZIP, 543KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-06 10:59:34 543KB 184 razy
2 2,3-ELEWACJE__MODEL.PDF (PDF, 577KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-06 10:57:56 577KB 188 razy
3 SIWZ.pdf (PDF, 228KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-06 10:57:06 228KB 229 razy
4 100420_1_Smolec_-_A_wietlica_Wie_PRZED.pdf (PDF, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-06 11:00:11 57.KB 215 razy
5 4-RZUT_I_PRZEKRA_J-Model.pdf (PDF, 184KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-06 10:59:10 184KB 201 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 39.KB) 2010-05-20 11:08:08 39.KB 353 razy
2 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 36.KB) 2010-05-21 13:37:26 36.KB 339 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 30.KB) 2010-06-09 14:41:14 30.KB 313 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 06-05-2010 10:57:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 06-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 09-06-2010 14:41:14