Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
NA PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw

37.53.52.30-8 - Karuzele do placów zabaw

37.53.52.50-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

2. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, o konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym lub ocynkowane:

 1. zjeżdżalnie - ze stali nierdzewnej, śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane,

 2. huśtawki - łańcuchy i śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, siedziska huśtawek dla małych dzieci - fotelik kubełkowy, gumowany z poręczą stałą, pozostałe - deseczka gumowana lub opona,

 3. karuzela - ze stali nierdzewnej z platformą z blachy z siedziskami plastikowymi lub ze sklejki wodoodpornej, siedziska przy karuzelach ramieniowych - gumowane,

 4. przeplotnia - o długości do 4,5 m i wysokości do 1,9 m, ze stali nierdzewnej, śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane,

 5. piaskownica - o długości do 1,5 m i szerokości do 1,3 m zamykana, elementy drewniane zabezpieczone przed wilgocią, malowane natryskowo;

 6. zestaw gimnastyczny - składający się z co najmniej jednej ściany wspinaczkowej, liny wspinaczkowej, rury wspinaczkowej, drabinki łańcuchowej, ściany wspinaczkowej łańcuchowej, elementów chwytnych;

 7. urządzenie linowe - konstrukcja słupa, na niej co najmniej 3 metalowe obręcze połączone ze sobą i zawieszone na wierzchołku słupa za pomocą lin stalowo-propylenowych.

3. Urządzenia musza posiadać aktualne certyfikaty upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa oraz spełniać standardy Unii Europejskiej.

4. Wszelkie prace związane z montażem urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń, wszystkie urządzenia mają być zamontowane na placach zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa. W strefie bezpieczeństwa nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, innych urządzeń, ławek itp. Strefy bezpieczeństwa muszą być wydzielone wokół danego urządzenia oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zabawowymi, do montowanych urządzeń zabawowych należy dołączyć instrukcje ich obsługi, przeglądów i konserwacji.

5. Wykonawca udzieli, co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia (liczone od dnia pełnego zrealizowania zamówienia potwierdzonego protokołem). Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć szkody (np. uszkodzenia terenu) powstałe podczas transportu i instalacji urządzeń. Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren do stanu pierwotnego.

6. Dostawa urządzeń obejmuje również prefabrykaty niezbędne do montażu oraz koszty ich transportu.

 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

 2. Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2010 r. godz. 930. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta

 3. Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100%

 4. Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

 5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

 7. Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 (trzy) dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł każda oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

 1. Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Pełnomocnik ds. zam. publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Figas tel. (071) 390-71-55 w godz.900 do 1400
od poniedziałku do piątku (sprawy merytoryczne)

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 8 dni, od dnia 23-03-2010 r. do dnia 01-04-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 23.03.2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE).pdf (PDF, 49.KB) 2010-03-23 12:22:55 49.KB 347 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (zalacznik_nr_1_do_umowy).pdf (PDF, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 12:23:42 24.KB 121 razy
2 SIWZ.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 12:22:55 175KB 124 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 44.KB) 2010-03-26 12:51:46 44.KB 330 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty.pdf (PDF, 32.KB) 2010-04-08 14:25:25 32.KB 367 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 17.KB) 2010-04-19 15:02:33 17.KB 317 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 23-03-2010 12:22:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 19-04-2010 15:02:33