Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Smolcu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM W UL. GRUSZKOWEJ, MORELOWEJ, BRZOSKWINIOWEJ, CZEREŚNIOWEJ I JABŁONIOWEJ W SMOLCU”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45316110-9 Drogowy sprzęt oświetleniowy.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

45200000-8 Próbne wykopy.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

 

1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

 • dróg i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej 6188,62 m2,

 • ścieku ulicznego z kostki 930,0 mb,

 • chodników z kostki betonowej wzdłuż dróg o powierzchni 2570,71 m2,

 • kanalizacji deszczowej ? 500 mm długości 101,0 mb,

 • kanalizacji deszczowej ? 400 mm długości 66,0 mb,

 • kanalizacji deszczowej ? 300 mm długości 622,5 mb,

 • kanalizacji deszczowej ? 250 mm długości 202,5 mb,

 • kanalizacji deszczowej ? 200 mm długości 107,0 mb,

 • montaż separatora lamelowego 10/100 - 1 szt.,

 • linii kablowej oświetlenia ulicznego długości YAKXS 4x35 mm2 - 1352,0 mb,

 • montaż kompletnych słupów oświetlenia ulicznego stalowych okrągłych z oprawami OWS-100 W - 37 kpl.,

 • montaż szafki sterowniczej RSOU-3 - 1 kpl.,

 • montaż rur ochronnych na linii telefonicznej - 221 mb,

 • regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych - 20 szt.

 • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień
  i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót zgodnie z harmonogramem; należy zapewnić wszystkim mieszkańcom dojście do posesji, a także podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsc prowadzenia działalności, wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania
  i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

UWAGA

Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

3.2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy jest możliwe w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza zakres zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
a w szczególności wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

3.2.1 Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1ust.3 umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

3.2.2 Konieczności wykonania robót dodatkowych;

3.2.3 Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót;

3.2.4 Koniecznością wprowadzenia zmian do projektu przez Zamawiającego ze względu na cofnięcie zgody
przez właścicieli terenu,

3.2.5 Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

3.2.6 Klęskę Żywiołową;

3.2.7 Siłę wyższą;

3.2.8 Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

3) Termin wykonania zamówienia: 31-01-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2010r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 70.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. D o wartości każdego zadania minimum 1.500.000 PLN (brutto) i długości każdego zadania,
co najmniej 0,6 km oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

 • Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
  do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia. Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:

a) doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu
i rozliczaniu zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. D.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pełnienie funkcji Kierownika Budowy na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub remont drogi klasy min. D o wartości minimum 1.500.000 PLN (brutto).

 • Zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty- budowę dróg gminnych.

Roboty drogowe Wykonawca w całości wykona siłami własnymi, pozostałe roboty mogą zostać wykonane
przy pomocy podwykonawcy.

Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojście do posesji.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest mgr inż. Czesław Stec tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 17 dni, od dnia 05-03-2010 do dnia 22-03-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 05.03.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 53.KB) 2010-03-05 12:03:16 53.KB 320 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SST_drogowe.zip (ZIP, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 12:05:16 1.5MB 175 razy
2 harmonogram_rzeczowo-finansowy.xls).pdf (PDF, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:32:23 20.KB 213 razy
3 SST_teletechniczne.pdf (PDF, 575KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 12:06:27 575KB 547 razy
4 Projekt_budowalny.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 13:07:19 10.MB 211 razy
5 przedmiar_br_drogowa.pdf (PDF, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 12:03:42 57.KB 227 razy
6 SST_deszczowa.pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 12:05:52 103KB 193 razy
7 SIWZ.pdf (PDF, 232KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 12:03:16 232KB 235 razy
8 przedmiar_sanitarna.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 12:04:10 102KB 195 razy
9 przedmiar_elektr.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 12:03:56 56.KB 214 razy
10 SST_elektr..pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 12:05:35 71.KB 195 razy
11 przedmiar_tp.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-05 12:04:23 43.KB 192 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_1.pdf (PDF, 33.KB) 2010-03-11 13:27:33 33.KB 314 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wynikach.pdf (PDF, 34.KB) 2010-04-14 16:05:52 34.KB 462 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 36.KB) 2010-04-23 10:19:15 36.KB 301 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 05-03-2010 12:03:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 05-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 23-04-2010 10:19:15