Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2010


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2010”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2010 r.

3.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2010.

3.2. Przez remont cząstkowy rozumie się:

- obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,

- wykucie zniszczonej nawierzchni asfaltowej,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu,

- zagruntowanie dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową,

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej masą mineralno asfaltową (zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową),

- zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej,

- uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu po robotach.

3.3 W okresie trwania umowy zakres, miejsce, oraz termin wykonania robót zostanie określony każdorazowo przez Zamawiającego odrębnym zleceniem.

3.4 Realizację każdego zlecenia wykonawca rozpocznie w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia i zakończy w terminie wskazanym każdorazowo w zleceniu

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 15.02.2010 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za 1 m2 nawierzchni do 4 cm waga 80%

cena za każdy następny 1 cm grubości waga 20%

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium ani należytego wykonania umowy

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju
i Inwestycji Michał Czekański tel. (071) 390 72 37 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 24 dni, od dnia 22.01.2010 r. do dnia 15.02.2010 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 22.01.2010 r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM).pdf (PDF, 44.KB) 2010-01-22 12:03:38 44.KB 286 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 154KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-22 12:03:38 154KB 240 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 31.KB) 2010-01-26 09:40:40 31.KB 338 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty_najkorzystniejszej.pdf (PDF, 37.KB) 2010-02-16 13:25:12 37.KB 404 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 29.KB) 2010-02-25 11:20:58 29.KB 316 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 22-01-2010 12:03:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 22-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 25-02-2010 11:20:58