Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gądów, dz. nr 55; - Sadowice, ul. Kwiatowa i Dworcowa; Pietrzykowice, ul. Sportowa; Kąty Wrocławskie, ul. Akacjowa; Małkowice, ul. Szkolna; Gniechowice łącznik ul. Kąteckiej i Szkolnej; Sadków, ul. Szkolna i Pod Akacjami - etap I


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOŚCIACH: GĄDÓW, dz. nr 55; SADOWICE,

UL. KWIATOWA I DWORCOWA; PIETRZYKOWICE,

UL. SPORTOWA; KĄTY WROCŁAWSKIE, UL. AKACJOWA; MAŁKOWICE, UL. SZKOLNA; GNIECHOWICE ŁĄCZNIK

UL. KĄTECKIEJ I SZKOLNEJ; SADKÓW, UL. SZKOLNA

I POD AKACJAMI - ETAP I”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.31.61.10-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45.23.14.00-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1 Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach:

a) Gądów, dz. nr 55

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 295 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem - 11 szt.

 • montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 100W - 11 szt.

 • montaż szafki sterowniczej - 1 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

b) Sadowice, ul. Kwiatowa i Dworcowa

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 279 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem - 9 szt.

 • montaż oprawy oświetleniowej sodowej o mocy 100W - 9 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

c) Pietrzykowice, ul. Sportowa

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 67 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem - 2 szt.

 • montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 150W - 3 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

d) Kąty Wrocławskie, ul. Akacjowa

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 173 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem - 6 szt.

 • montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 150W - 6 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

e) Małkowice, ul. Szkolna

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 130 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem - 4 szt.

 • montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 150W - 4 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

f) Gniechowice, łącznik ul. Kąteckiej i Szkolnej

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 97 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem - 4 szt.

 • montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 100W - 4 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

g) Sadków, ul. Szkolna i Pod Akacjami - etap I

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 455 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem - 19 szt.

 • montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 100W - 19 szt.

 • montaż szafki sterowniczej - 1 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

3.2. Zamawiający żąda przedstawienia kart katalogowych do montowanych opraw oświetleniowych
i słupów

 

.3) Termin wykonania zamówienia: 31-05-2010 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2010r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 7.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 • wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 (dwie) roboty budowlane
o podobnym charakterze i zakresie robót oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

 • dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia.

 • zapewnią 24 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Figas tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 25 dni, od dnia 13-01-2010 do dnia 08-02-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 13.01.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 48.KB) 2010-01-13 12:59:47 48.KB 509 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Katy_ul._Akacjowa_przedmiar.pdf (PDF, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:08:28 30.KB 454 razy
2 Malkowice_rys1.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:09:27 100KB 616 razy
3 MaA_kowice_rys_1c.pdf (PDF, 998KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:10:04 998KB 447 razy
4 03_Schemat_Gniechowice.pdf (PDF, 136KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:04:59 136KB 437 razy
5 (SST_-_Katy_Wroc._ul.Akacjowa).pdf (PDF, 104KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:08:14 104KB 440 razy
6 04_2009.12.10_GA_dA_w_-_schemat-.pdf (PDF, 379KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:02:16 379KB 441 razy
7 a08.tif (TIF, 228KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:14:25 228KB 418 razy
8 02_Pietrzykowice-Plan.pdf (PDF, 875KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:13:54 875KB 440 razy
9 03_Gniechowice_PLAN.pdf (PDF, 760KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:05:28 760KB 440 razy
10 PB__Sadkow.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:16:10 60.KB 473 razy
11 scan_2.TIF (TIF, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:17:01 37.KB 421 razy
12 4_GA_dA_w_plan.pdf (PDF, 833KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:02:55 833KB 443 razy
13 (SST_-_Malkowice).pdf (PDF, 104KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:11:43 104KB 437 razy
14 (SST_-Sadkow).pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:17:40 106KB 442 razy
15 (PB-_Katy_Wr._Akacjowa_-_opis.pdf (PDF, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:06:00 57.KB 459 razy
16 a09.tif (TIF, 286KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:04:42 286KB 418 razy
17 MaA_kowice-przedmiar.pdf (PDF, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:12:14 31.KB 445 razy
18 BIOZ_-_Katy_Akacjowa.pdf (PDF, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:07:58 25.KB 431 razy
19 Akacjowa_rys1.pdf (PDF, 689KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:06:34 689KB 486 razy
20 SadkA_w-przedmiar.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:17:57 38.KB 431 razy
21 a07.tif (TIF, 236KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:20:21 236KB 421 razy
22 SST_-_Pietrzykowice,_ul._Sportowa.pdf (PDF, 104KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:15:24 104KB 457 razy
23 BIOZ_-_Gniechowice.pdf (PDF, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:04:23 25.KB 427 razy
24 SST-Sadowice.pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:21:05 98.KB 435 razy
25 Pietrzykowice-przed.pdf (PDF, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:15:45 31.KB 435 razy
26 (PB_-_Gadow_opis).pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:00:08 56.KB 454 razy
27 PB-_Gniechowice-_opis.pdf (PDF, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:03:57 53.KB 545 razy
28 (SST_-_Gadow).pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:01:17 107KB 440 razy
29 PBW_-_Pietrzykowice_-_opis.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:12:43 54.KB 469 razy
30 BIOZ_-_Sadowice.pdf (PDF, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:20:46 25.KB 438 razy
31 scan_1.TIF (TIF, 738KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:16:44 738KB 426 razy
32 SIWZ.pdf (PDF, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 12:59:47 210KB 464 razy
33 Malkow_rys2.pdf (PDF, 933KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:10:55 933KB 566 razy
34 02_2009.12.07_Schemat_Pietrzykowice.pdf (PDF, 328KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:13:11 328KB 436 razy
35 Sadowice-przedmiar.pdf (PDF, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:21:28 31.KB 443 razy
36 01_Sadowice_Plan.pdf (PDF, 794KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:19:07 794KB 444 razy
37 BIOZ_-_Pietrzykowice.pdf (PDF, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:14:48 25.KB 426 razy
38 Gniechowice-przedmi.pdf (PDF, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:05:44 30.KB 447 razy
39 a10.tif (TIF, 363KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:03:21 363KB 429 razy
40 PB_-_Sadowice_-opis.pdf (PDF, 52.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:18:26 52.KB 469 razy
41 (BIOZ-Gadow).pdf (PDF, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:01:52 25.KB 434 razy
42 SST_-_Gniechowice_2.pdf (PDF, 97.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:04:11 97.KB 430 razy
43 (PB-_Malkowice_ul._Szkolna-_opis).pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:08:49 56.KB 449 razy
44 (BIOZ_-_Malkowice_Szkolna).pdf (PDF, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:11:24 24.KB 431 razy
45 Akacjowa_rys2.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:07:38 1.0MB 669 razy
46 Gadow-przedmiar.pdf (PDF, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 13:03:38 28.KB 449 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 poprawiony_projekt_umowy.pdf (PDF, 54.KB) 2010-01-20 15:06:33 54.KB 320 razy
2 PW_Pietrzykowice_Sportowa.pdf (PDF, 53.KB) 2010-01-27 15:35:25 53.KB 378 razy
3 odpowiedzi_II.pdf (PDF, 33.KB) 2010-01-20 11:29:24 33.KB 324 razy
4 modyfikacja_SIWZ_-_2.pdf (PDF, 42.KB) 2010-01-20 14:30:31 42.KB 316 razy
5 Odpowiedzi_na_zapytania_IV_i_modyfikacja_SIWZ_.pdf (PDF, 51.KB) 2010-01-27 15:34:45 51.KB 293 razy
6 termin_otwarcia_ofert.pdf (PDF, 40.KB) 2010-01-18 10:38:16 40.KB 281 razy
7 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_I.pdf (PDF, 35.KB) 2010-01-19 12:54:10 35.KB 301 razy
8 Odpowiedzi_na_zapytania_III.pdf (PDF, 34.KB) 2010-01-25 08:04:30 34.KB 288 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty.pdf (PDF, 38.KB) 2010-03-12 07:50:19 38.KB 473 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 20.KB) 2010-03-12 07:39:33 20.KB 279 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 13-01-2010 12:59:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 13-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 12-03-2010 07:50:19