Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Lipowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SMOLCU POLEGAJĄCĄ NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWIE I PRZEPIĘCIU PRZYŁĄCZY W UL. LIPOWEJ”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

  1. Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Lipowej PE 160 SDR 17 długości 330,2 mb, PE 110 SDR 17 długości 130,3 mb, PE 90 SDR 17 długości 4,4 mb;

  2. Wykonanie i przepięcie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Lipowej PE 40 SDR 17 długości 1,5 mb, PE 32 SDR 17 długości 14,8 mb;

  3. Właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym ul. Lipowej (wraz ze skrzyżowaniami
   z ul. Główną -droga nr 2022D oraz ul. Chłopską-droga nr 370) oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych;

  4. Wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci wodociągowej;

  5. Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami
   z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;

  6. Wykonanie robót w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 370 oraz drogi powiatowej nr 2022 D, koszty prowadzenia robót w pasie drogowym ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym ponosi Zamawiający;

  7. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;

  8. Naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem;

  9. Sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

  10. Wykonanie niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

Uwaga:

Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy sieci wodociągowej, budowy i przepięcia przyłączy zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu.

Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

  1. konieczności wykonania robót dodatkowych;

  2. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót;

  3. koniecznością wprowadzenia zmian do projektu przez Zamawiającego ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu lub zarządców dróg,

  4. konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

  5. klęskę żywiołową;

  6. siłę wyższą;

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na:

2.1 zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

2.2 zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone
w SIWZ.

.3) Termin wykonania zamówienia: 21-05-2010 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2010r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 7.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Udokumentują doświadczenie w budowie zewnętrznych sieci wodociągowych zgrzewanych PEHD
tj. co najmniej 2 sieci o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda.

 • Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia.

 • Zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest mgr inż. Czesław Stec tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 24 dni, od dnia 11-01-2010 do dnia 04-02-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 11.01.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 57.KB) 2010-01-11 12:30:44 57.KB 297 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PB__.zip (ZIP, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-11 15:22:08 20.MB 401 razy
2 SST.pdf (PDF, 728KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-11 12:34:25 728KB 416 razy
3 org._ruchu.zip (ZIP, 18.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-11 15:22:08 18.MB 403 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 224KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-11 12:30:44 224KB 474 razy
5 PB_-_cd.zip (ZIP, 6.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-11 15:22:08 6.5MB 414 razy
6 Odtworzenie_nawierzchni.zip (ZIP, 3.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-11 15:22:08 3.8MB 410 razy
7 sw_Smolec_Lipowa__przedmiar_robA_t.pdf (PDF, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-11 12:33:24 36.KB 444 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty.pdf (PDF, 26.KB) 2010-02-18 14:42:10 26.KB 811 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 25.KB) 2010-03-01 10:36:04 25.KB 356 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 11-01-2010 12:30:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 01-03-2010 10:36:04