Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa drogi ul. Hebanowej w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie - etap budowa oświetlenia ulicznego


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„BUDOWA DROGI UL. HEBANOWEJ W SMOLCU
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE - ETAP BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV-

45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2) Termin wykonania zamówienia 30 maja 2010 r.

3.1 Zakres zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie sieci kablowych.

 • Wykonanie w ulicy Hebanowej w Smolcu sieci kablowej linii oświetlenia drogowego YAKY 5x16 mm2 długości 533 mb, montaż 16 szt. słupów oświetleniowych typu ARES 9F, montaż 16 szt. opraw oświetleniowych WSL-800, montaż szafki złączowo-pomiarowej typu ZK-18, montaż szafki oświetlenia ulic typu SOU-3/RO/F.

2) Roboty pomiarowe i zabezpieczenie placu budowy

 • opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego

 • wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastępczego w czasie prowadzenia prac wraz
  z zabezpieczeniem robót zgodnie z projektem organizacji ruchu

 • doprowadzenie do stanu pierwotnego i odtworzenia nawierzchni na trasie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego;

 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego,

 • wykonanie niezbędnych badań, prób i sprawdzeń.

 1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona siłami własnymi.

 2. Roboty określone w ust. 2 powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

do montowanych opraw oświetleniowych i projektorów

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 11 -12-2009 r. godz. 930. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • wykażą się zrealizowanymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 (dwoma) robotami budowy oświetlenia drogowego o wartości robót powyżej 100.000,00 zł brutto każda oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

 • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik - uprawnienia elektryczne)

 • zapewnią 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

 1. Do kontaktów z wykonawcami uprawniony jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji - Czesław Stec
  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400 tel. 0-71 390-72-09 - (sprawy techniczne) oraz Pełnomocnik
  ds. zamówień publicznych - Jadwiga Kurpiel w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 tel. 0-71 390-72-19 - (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 20.11.2009r. do dnia 11-12-2009r.

Kąty Wrocławskie, dnia 20.11.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGA_OSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM).pdf (PDF, 37.KB) 2009-11-20 14:12:27 37.KB 318 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedmiar_oA_wietlenie_Hebanowa.pdf (PDF, 843KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:16:03 843KB 232 razy
2 dokumentacja_czesc_opisowa.pdf (PDF, 9.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-23 14:46:24 9.3MB 371 razy
3 (SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA).pdf (PDF, 167KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:12:27 167KB 236 razy
4 rys_1.pdf (PDF, 506KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:46:41 506KB 210 razy
5 rys_6.pdf (PDF, 213KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:52:55 213KB 213 razy
6 rys_7.pdf (PDF, 263KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:53:09 263KB 204 razy
7 STWIOR_HEBANOWA.pdf (PDF, 3.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:17:44 3.0MB 187 razy
8 rys_4.pdf (PDF, 446KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:52:23 446KB 208 razy
9 rys_5.pdf (PDF, 204KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:52:38 204KB 204 razy
10 rys_8.pdf (PDF, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:54:12 2.6MB 205 razy
11 rys_2.pdf (PDF, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:47:52 2.7MB 212 razy
12 rys_3.pdf (PDF, 479KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-20 14:52:03 479KB 204 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_1.pdf (PDF, 30.KB) 2009-12-07 14:45:08 30.KB 322 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty_najkorzystniejszej.pdf (PDF, 40.KB) 2009-12-23 11:19:08 40.KB 395 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 45.KB) 2010-02-10 12:23:26 45.KB 330 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 20-11-2009 14:12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 20-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 10-02-2010 12:23:26