Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAŁKOWICACH GM. KĄTY WROCŁAWSKIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W
MAŁKOWICACH GM. KĄTY WROCŁAWSKIE”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45262522-6 roboty murarskie

45320000-6 roboty izolacyjne

45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w zakresie wykonania otworu drzwiowego, wraz z robotami budowlanymi polegającymi na ociepleniu obiektu i odtworzeniu stanu pierwotnego elementów będących w złym stanie technicznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I KOMINY

Przemurowanie komina przy kuchni z dodaniem 4 kanałów wentylacyjnych [po 1 szt. do obydwu pomieszczeń kuchennych, 1 dla pomieszczenia klubowego i 1 dla korytarza],

IZOLACJE TERMICZNE

Wykonanie ocieplenia elewacji metodą lekką - mokrą z użyciem styropianu FS 15 o grubości 10 cm.

W wypadku stwierdzenia braku ocieplenia stropodachu należy ułożyć warstwę ocieplenia grubości minimum 15 cm z wełny mineralnej o gęstości maksimum 18 kg/m3.

SCHODY

Uzupełnienie ubytków, schody wyłożyć płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi [atest]

Wymiana zniszczonych stopnic na nowe; szlifowanie i lakierowanie całych schodów.

STOLARKA DRZWIOWA

Zamontowanie zestawu drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem w miejscu istniejącego okna.

Wymiana istniejących drzwi do obydwu pomieszczeń kuchennych.

PODOKIENNIKI I PARAPETY

Istniejące parapety wymienić na nowe, szersze ze względu na ocieplenie elewacji. Zamontować parapety typowe, wykonane z powlekanej blachy stalowej.

TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE

Ze względu na ocieplenie elewacji należy wykonać nowe tynki na podkładzie zbrojonym siatką
w systemie ocielenia metodą lekką - mokrą. Zastosować strukturalny tynk mineralny o ziarnie grubości 2 mm.

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Zagrzybione połacie tynku należy zmyć i odkazić preparatem grzybobójczym. W razie potrzeby wykonać przecierkę w celu wyrównania ubytków.

MALOWANIE

W trakcie ocieplania elewacji należy zastosować tynk barwiony w masie w kolorze wybranym przez Inwestora. Zalecane jest wykonanie jednokrotnego malowania wyrównawczego.

Należy wykonać nowe powłoki malarskie w całym obiekcie.

PODŁOGI

Podłogę całego pomieszczenia wyłożyć antypoślizgowymi płytkami ceramicznymi [atest].
Przed ułożeniem płytek poprawić przyczepność zatłuszczonego podłoża przez szlifowanie, groszkowanie itp.

INSTALACJE SANITARNE

1. W pomieszczeniu nr 1/10 [kuchnia] zamontować nowy grzejnik wraz z wykonaniem podejścia
z kotłowni.

2. Zamiast grzejnika zdemontowanego spod okna, gdzie wykonane będą nowe drzwi ewakuacyjne zamontować pionowy, równoważny grzejnik na ścianie obok drzwi.

3. W głównej sali świetlicy należy odblokować otwory wentylacyjne w stropie. W przestrzeni strychu otwory połączyć przewodami wentylacyjnymi z blachy stalowej lub typu SPIRO z kratą wywiewną w ścianie szczytowej budynku. Przed kratą, na kanale wentylacyjnym zamontowac wentylator kanałowy sterowany z sali. Wszystkie przewody w otulinie z wełny mineralnej grubości minimum 5 cm.
Pod oknami świetlicy zamontować nawietrzaki o regulowanym przepływie.

4. W kuchni w miejsce istniejącego wentylatora ściennego zamontować wentylator kanałowy
na przewodzie odciągu z okapów, które należy zamontować nad patelniami i trzonem kuchennym. Dodatkowy przewód wentylacji ogólnej włączyć do komina przemurowanego według punktu II.
Pod oknem kuchni zamontować nawietrzak o regulowanym przepływie.

5. W pomieszczeniu klubowym wykonać nawietrzak pod oknem jak wyżej oraz wykonać włączenie pomieszczenia do komina przemurowanego jak wyżej.

6. Pomieszczenia wc wentylować kominkami wyprowadzonymi ponad dach przybudówki.
Na kratkach wentylacyjnych zamontować wentylatory osiowe uruchamiane z oświetleniem.

7. Pomieszczenie pod sceną wentylować przez włączenie do istniejącego powyżej komina [ewentualne przejście przez pomieszczenie.

XI. TEREN ZEWNĘTRZNY

Płytki ceramiczne podestu częściowo odpadły, krawędzie wykruszone. Należy zerwać wykładzinę, odbudować podłoże i ułożyć nowe płytki antypoślizgowe. Uzbroić krawędź listwą metalową
albo zastosować kształtki stopnicowe.

Nowy podest wykonany przed dodatkowymi [nowymi] drzwiami ewakuacyjnymi. Wykonanie
jak wyżej. Pod wylewką betonową wykonać podsypkę z zagęszczonego tłucznia grubości 50 cm.

UWAGA:

 1. Roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy
  w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

 • Nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego frontu robót (placu budowy);

 • Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

 • Konieczności wykonania robót dodatkowych;

 • Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

 • Koniczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów
  o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

 • Klęską żywiołową;

 • Siłę wyższą;

  1. Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust.2 umowy,

  2. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na:

  • Przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego
   na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

  • Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:

  • zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

  • zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

  • zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

  • w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ
   oraz STWiORB.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem,

  że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

  3) Termin wykonania zamówienia: 15-05-2010 r..

  4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

  5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

  6) Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2009r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

  7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

  8) Wadium - 3.000 zł

  9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

  10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

  11) Warunki udziału w postępowaniu:

  Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają polisę ubezpieczeniową OC prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 zł

  • udokumentują wykonanie, w ostatnich 5 latach co najmniej dwóch robót budowlanych - remontowych o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto w zakresie podobnym do bieżącego zamówienia w budynkach użyteczności publicznej.

  • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik budowy - wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń)

  • zapewnią 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

  12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pełnomocnik ds. zam. publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

  Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji - mgr Ewa Grzelakowska w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 tel. 0-71 390-71-49 - (sprawy merytoryczne)

   

   

   

  Ogłoszenie umieszcza się na okres 24 dni, od dnia 09.10.2009 do dnia 02.11.2009 r.

  Kąty Wrocławskie, 09.10.2009 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf (PDF, 56.KB) 2009-10-09 13:29:25 56.KB 300 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 3-ELEWACJE.pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-09 13:33:04 93.KB 197 razy
2 4-RZUT.pdf (PDF, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-09 13:33:22 153KB 185 razy
3 SST.zip (ZIP, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-09 13:32:34 1.1MB 206 razy
4 przedmiar.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-09 13:31:53 84.KB 270 razy
5 2-ELEWACJE.pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-09 13:32:49 98.KB 221 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 225KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-09 13:29:25 225KB 251 razy
7 projekt-budowlany.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-09 13:30:12 1.3MB 262 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 39.KB) 2009-10-28 14:17:09 39.KB 302 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf (PDF, 32.KB) 2009-12-09 09:36:16 32.KB 319 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 35.KB) 2009-12-11 13:48:43 35.KB 284 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 09-10-2009 13:29:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 09-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 11-12-2009 13:48:43