Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa sieci wodociągowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

Budowa sieci wodociągowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2.1) Przedmiotem zamówienia jest:

  1. budowa sieci wodociągowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie: PE ? 160 mm długości 337 m, PE ? 110 mm długości 838,8 m, hydrantów HN 80 - 7 kpl., elementów umożliwiających wykonanie przyłączy - 32 kpl.;

  2. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci wodociągowej;

  3. wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;

  4. wykonanie robót w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 370, koszty prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym ponosi Zamawiający;

  5. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;

  6. odtworzenie istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej w miejscu prowadzenia robót ziemnych z gruntu rodzimego oraz warstwy tłucznia 0÷63 mm grubości 40 cm wraz z zagęszczeniem;

  7. naprawa uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem;

  8. sporządzeniu planu BIOZ,

  9. wykonanie niezbędnych badań;

3) Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2009 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2009r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 5.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • wykażą się udokumentowanym doświadczeniem w budowie zewnętrznych sieci wodociągowych zgrzewanych PEHD tj. co najmniej 2 sieci o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda

 • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik budowy - wymagane uprawnienia budowlane w branży sanitarnej)

 • zapewnią 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pełnomocnik ds. zam. publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 24 dni, od dnia 04.09.2009 do dnia 28.09.2009 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 04.09.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 51.KB) 2009-09-04 14:06:33 51.KB 303 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Plan_Zagospodarowania_Terenu.pdf (PDF, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-04 14:09:18 2.1MB 43 razy
2 Profil_rys._S3c.pdf (PDF, 532KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-04 14:10:49 532KB 31 razy
3 siec_-_KOSZTORYS_SLEPY.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-04 14:13:26 67.KB 58 razy
4 Profil_rys._S3b.pdf (PDF, 609KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-04 14:10:15 609KB 29 razy
5 SIWZ.pdf (PDF, 205KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-04 14:06:33 205KB 70 razy
6 SST_Mokronos.pdf (PDF, 320KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-04 14:13:48 320KB 61 razy
7 Profil_rys.S3a.pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-04 14:11:22 219KB 30 razy
8 projekt_opis.pdf (PDF, 3.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-04 14:08:06 3.3MB 28 razy
9 Profil_rys._S2.pdf (PDF, 302KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-04 14:09:45 302KB 34 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_wykonawcy.pdf (PDF, 45.KB) 2009-10-12 12:06:24 45.KB 360 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 35.KB) 2009-10-12 12:06:24 35.KB 313 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Kienc-Brachmańska 04-09-2009 14:06:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kienc-Brachmańska 04-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 12-10-2009 12:06:24