Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE."


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE.”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

1. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu - dokończenie.obejmującym całość robót wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą oraz czynności odbioru i rozliczenia końcowego budowy.

2. UWAGA:

 1. Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 2. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Smolec oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają większy zakres robót niż zakres robót przewidziany do realizacji i nadzorowania.

 3. Umowa na pełnienie nadzoru zostaje zawarta na czas realizacji zadania określonego w umowie z Wykonawcą robót ,od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót, do dnia końcowego rozliczenia budowy. Termin realizacji robót przez Wykonawcę robót - do dnia 30.11.2011 r. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru a zakończą w ciągu 10 dni.

 4. Szacunkowa wartość zadania pn. „Budowa kanalizacji w Smolcu - dokończenie” na podstawie złożonych ofert wynosi:, 3.500.00000 zł brutto.

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych jako koordynatora wykonywanych czynności na budowie oraz funkcji osoby wyznaczonej do współpracy z Zamawiającym

 6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót;

  2. Wykonywania robót uzupełniających polegających na budowie dodatkowych kolektorów w ilości: sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC FI200 o L=200m oraz odcinków umożliwiających włączenie się do sieci PVC FI160 o długości L=150m.

 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia

 • zmiany osób reprezentujących,

 • zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

3) Termin wykonania zamówienia: 30-12-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2009r. godz.1130. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia tj

a) osoba przewidziana do pełnienia funkcji koordynatora, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, która w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania sporządzała dokumenty do rozliczenia co najmniej jednej inwestycji o wartości powyżej 2.000.000 PLN brutto, posiadającą 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 2 lata w kierowaniu zespołem ludzi prowadzących nadzór nad inwestycjami budowlanymi;

b) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, inspektor musi wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości min. 8 km i dwóch przepompowni w okresie ostatnich 3 lat;

c) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związane z budową dróg lub odbudową nawierzchni drogowych;

d) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności instalacji elektrycznych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związanych z budową min. 2 przepompowni ścieków;

e) dokumenty stwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz są osobami należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykażą się realizacją w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej dwóch zadań o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia -

- W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest mgr inż. Ewa Kołodziej tel. (071) 390-71-48
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne)
oraz mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 9 dni, od dnia 12-08-2009 do dnia 21-08-2009 r.

Kąty Wrocławskie, 12.08.2009 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.pdf (PDF, 51.KB) 2009-08-12 11:16:48 51.KB 364 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 180KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-12 11:16:48 180KB 68 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 27.KB) 2009-09-07 14:24:32 27.KB 359 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 38.KB) 2009-09-07 14:24:32 38.KB 341 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 12-08-2009 11:16:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 07-09-2009 14:24:32