Kąty Wrocławskie: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 254274 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219868 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Dębowej i Jarzębinowej w miejscowości Krzeptów - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 400 m; Zadanie 2 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Głównej w miejscowości Krzeptów- przewidywana łączna długość linii oświetleniowej ok. 330 m Zadanie 3 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Fiołkowej w miejscowości Mokronos Górny- przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 430 m Zadanie 4 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Św. Floriana w miejscowości Smolec- przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 270 m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Fiołkowej w miejscowości Mokronos Górny.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ