Kąty Wrocławskie: Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP 1 w Kątach Wrocławskich
Numer ogłoszenia: 160502 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128536 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP 1 w Kątach Wrocławskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP 1 w Kątach Wrocławskich. Na miejscu, w którym zaprojektowano nawierzchnie, istnieją urządzenia zabawowe- elementy małej architektury. Urządzenia w dobrym stanie technicznym, posiadające aktualne certyfikaty i spełniające wymagane normy. Urządzenia na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć na miejscu, a roboty ziemne wykonać tak, by, nie uszkodzić fundamentowania i kotwienia ich konstrukcji. W gruncie przebiega drenaż wymagający ostrożności podczas robót, wokół terenu znajdują się rośliny wymagające zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Cały teren budowy wymaga zabezpieczenia przed osobami postronnymi (dzieci uczęszczające do szkoły). Zakres prac wyszczególniony w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej wraz z pomiarami geodezyjnymi. UWAGA: Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować koszty wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób i odbiorów. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.13-4, 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 241062,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ