Kąty Wrocławskie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 418036 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 232195 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ulicy Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, a w szczególności budowę: a) kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC SN8 SDR 34 o fi 160 - 315 mm odwadniającej ulicę Słoneczną wraz z uzbrojeniem b) kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PEHD SN8 SDR o fi 225 mm wraz z uzbrojeniem c) przepompowni ścieków deszczowych wraz z zasilaniem, sterowaniem, zagospodarowaniem terenu, oświetleniem i ogrodzeniem d) Rozebranie istniejącej nawierzchni i chodników e) wykonanie nowej drogi, chodników, zjazdów oraz parkingów o nawierzchni z kostki betonowej f) Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą g) Wykonanie planu BIOZ h) Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót i) Inspekcję kamerą video wykonanej sieci kanalizacji grawitacyjnej zawierającą opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków. j) Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem 2. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1082051,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ